Standardiserade vårdplaner används inom vården för att säkerställa att patienter med liknande hälsotillstånd får samma vårdinsatser. Ny forskning från Malmö universitet visar dock att standardiserade planer riskerar att urholka patienters rättssäkerhet.

Regioner och kommuner tar kontinuerligt fram nya standardiserade vårdplaner, ibland i samverkan med andra myndigheter och organisationer. I sin forskning har Lotta Wendel, som disputerar den 11 oktober, visat att utformningen av det standardiserade materialet för vårdplanering varierar kraftigt i landet och i vissa fall också inom en och samma region.

Inte alltid för patientens bästa

Det finns anledning att vara försiktig vid användandet av standardiserade vårdplaner, menar Lotta Wendel:

– Det har visat sig att det inte alltid är patientens bästa som har styrt utformningen av dessa mallar. I sina värsta former riskerar mallarna för dokumentation att sätta patientens rättssäkerhet ur spel. I de fall patienter behöver en mer komplex vårdplanering finns det starka skäl för att undvika standardiserade planer, säger Lotta Wendel.

Planerna förväntas ofta underlätta registrering och insamling av data inför kvalitetsarbete och tillsyn. Detta syfte brukar beskrivas som ett nyare påfund. Men Lotta Wendels forskning visar att detta syfte har en gammal historia:

­­– I själva verket var den organisatoriska målen själva huvudsyftet när skyldigheten att dokumentera vård och behandling först reglerades. Patientens intressen uppmärksammades knappast alls. 

Sällan i samråd med patienten

Majoriteten av de standardiserade vårdplanerna var inte heller konstruerade för samråd med patienten och inte heller för att möta dennes rätt till information. Detta innebar att vårdplaneringen riskerade att framstå som obegriplig och otillgänglig för patienten. Patienternas möjlighet att komma till tals varierade också avsevärt mellan de olika regionerna.

– Planerna jag studerat innehöll också direkt lagstridiga formuleringar och uttalanden som tydde på att mallen i sig var viktigare än den faktiska vården av patienten, säger Lotta Wendel.

.

Kontakt:

Kontaktuppgifter Lotta Wendel, telefon: 070-3977125, mejl: lotta.wendell@mau.se

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

– 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

– 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt:
Ellen Albertsdóttir
Telefon:
070 083 14 20
Mobil:
040 665 80 82
Epost:
ellen.albertsdottir@mau.se