Tio projekt vid Malmö universitet får forskningsstöd relaterat till den pågående coronapandemin, enligt ett nytt rektorsbeslut. Projekten handlar om allt från kvinnojourer och biomarkörer till bärbara sensorer som hjälper till att diagnostisera covid 19.

Att täcka in flera olika perspektiv som relaterar till coronapandemin var också en av målsättningarna med utlysningen. Bland de 27 giltiga ansökningar som kom in har en bedömningskommitté valt ut maximala tio projekt som genom rektorsbeslut nu beviljas 700 000 kronor vardera. Av dessa finansieras hälften av rektor och hälften av fakulteten/forskningscentrumet.

– Det är viktigt att vi inom universitets- och högskolevärlden inte blir allt för upptagna av vår egen vardag med allt som måste göras för att kunna upprätthålla utbildning och pågående forskning under rådande omständigheter.
– Vi behöver samtidigt höja blicken, formulera frågor och producera ny kunskap som samhället behöver för att kunna hantera konsekvenserna av pandemin, säger Kerstin Tham.

Stödet ska användas till en förstudie som kan ligga till grund för ett större forskningsprojekt. Målet är att förstudiens resultat ska publiceras och kunna användas som underlag till en ansökan om externa forskningsmedel. Förstudierna ska företrädesvis genomföras under hösten 2020 och ska slutredovisas senast den 31 maj 2021.

– Det är fantastiskt att se våra forskares stora engagemang och vilja att bidra i denna situation. Bland de ansökningar som beviljats stöd finns flera olika ämnesområden representerade.
– Genom denna satsning på förstudier hoppas vi att våra forskare ska vara väl förberedda när de externa forskningsfinansiärerna utlyser medel inom aktuella forskningsområden, säger Kerstin Tham.

Projekten som beviljas stöd (huvudsökande och titel):

 • Baeten, Guy: Public health, epidemics and urban planning: reinstating the connection
 • Davidsson, Paul: Towards More Reliable Predictions: Multi-model Ensembles for Simulating the Corona Pandemic
 • Engberg, Maria: Virtual conferencing to promote research and scholarly exchange during the current pandemic and possible future disruptions
 • Gjörloff Wingren, Anette: Exploring viral interactions targeting mammalian cells – in vitro studies for developing advanced 3D models of cell cultures and tools for inhibition of virus targeting
 • Hansson, Kristofer: Det yttersta skyddsnätet i tider av pandemi – Kvinnojourer satt under press
 • Hedenborg, Susanna: Röster från en stängd idrottsvärld – Coronakrisen som en möjlig grund för utveckling
 • Rämgård, Margareta: Citizens building local resilience by health promotion during the COVID19 pandemic
 • Sellergren, Börje: Biomimetic surfaces and sensors for detection and inhibition of Covid19 virus and antibodies
 • Shleev, Sergey: mHealth in pandemic situations: Smartphone based portable and wearable sensors for COVID-19 diagnostic
 • Stigmar, Martin: The Corona Crash Course: COVID19 and Digitalisation–Consequences for Higher Education for Teaching and Learning

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

 • Grundat 1998
 • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
 • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
 • 2 093 anställda
 • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
 • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Mobil:
0709 655 372
Epost:
magnus.jando@mau.se