Ett centralt skäl till elevers lärandesvårigheter i matematik beror på en överbetoning av inlärning av procedurer och arbete med rutinuppgifter. Elevers kunskaper skulle förbättras om de, i större utsträckning, fick arbeta med problemlösning. Johan Sidenvall visar på orsaker till varför procedurundervisning dominerar i skolan i dag och hur undervisningen kan bli bättre. Johan Sidenvall försvarar sin avhandling den 17 maj vid Umeå universitet.

– Elevernas möjligheter att lära sig matematik begränsas av den undervisning som elever vanligtvis möter i skolan. För att elever ska få bra möjligheter att lära sig matematik behöver de oftare få jobba med problemlösning på lektionerna. Lärarna kan stödja elevernas arbete genom att anpassa sitt stöd till elevernas svårigheter, säger Johan Sidenvall, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet.

Generellt sett finns det inom undervisning en överbetoning på utantillärande av procedurer utan en tydlig koppling till matematisk förståelse. Detta sker till exempel genom att elever ensidigt jobbar med rutinuppgifter och genom att läraren talar om för eleverna hur man ska lösa uppgifter vid genomgångar eller vid enskild räkning. En sådan undervisning sker till del på bekostnad av att lära sig genom problemlösning som har visat sig vara effektivare för att lära sig matematik. Att kunna matematiska procedurer är viktigt inom matematik, men elever kan inte få en djupare matematisk förståelse med hjälp av endast procedurhantering.

Ett syfte med Johan Sidenvalls avhandling har varit att förstå varför undervisningen domineras av utantillärande och arbete av rutinuppgifter. För att göra detta har han studerat gymnasieelevers undervisning och analyserat gymnasieläroböcker med avseende på i vilken omfattning som elever möter problemuppgifter i deras undervisning och hur eleverna jobbar med de problemuppgifter som de ändå möter.

Ett andra syfte med avhandlingen var att undersöka hur undervisningen skulle kunna förbättras. För detta utarbetades ett lärarstöd som syftade till att stödja läraren att hjälpa sina elever i deras problemlösningsprocesser, utan att ta bort utmaningen för eleverna.

Resultaten har implikationer på hur undervisningen kan utformas för att elever ska lära sig matematik på ett bättre sätt, för hur läroböcker kan användas och utformas samt att resultaten kan användas inom lärarfortbildning och lärarutbildningen.

Johan Sidenvall är har jobbat som lärare i 15 år, på gymnasiet och på högstadiet. Nu arbetar han som lektor i Hudiksvalls kommun med undervisning, utveckling och forskning.

Läs hela avhandlingen

Om disputationen:

Fredagen den 17 maj försvarar Johan Sidenvall, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Lösa problem: om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen.

Disputationen äger rum kl. 12.30 i Sal N420, Naturvetarhuset.

Fakultetsopponent är professor Kristina Juter, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik, Högskolan Kristianstad.


För mer information, kontakta gärna:

Johan Sidenvall, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet
Telefon: 070-33 77 949
E-post: johan.sidenvall@umu.se

Pressfoto. Foto: Mattias Pettersson

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Ingrid Söderbergh
Telefon:
070-60 40 334
Mobil:
070-60 40 334
Epost:
ingrid.soderbergh@umu.se