Esa Manninen på tema Teknik och social förändring undersöker i sin avhandling den svenska mobilteleindustrin under slutet av 1990-talet.

– Det är en expansiv industri där det förekommer mycket av både produkt- och processinnovationer, men vilken inverkan det har på just sysselsättningen har inte tidigare undersökts, säger Esa Manninen. Med produktinnovationer menas nya eller förbättrade varor och tjänster, medan processinnovationer är nya eller förbättrade produktionsmetoder.

Under 1990-talet växte produktionen av både varor och tjänster för mobiltelefoni snabbt. 1998 hade den svenska mobilteleindustrin omkring fyrtio tusen anställda i lite drygt 200 företag och en omsättning på 150 miljarder kronor.

Med hjälp av en enkät har Esa Manninen undersökt hur produkt- och processinnovationer påverkat sysselsättningen i de 200 företagen. Enligt studien ökar produktinnovationer antalet anställda i större utsträckning än processinnovationer, något som även tidigare forskning kommit fram till.

– Ett mer överraskande resultat är att även processinnovationer ofta leder till att antalet anställda ökar, säger Esa Manninen.

Processinnovationer handlar i regel om att införa nya produktionsmetoder för att öka effektiviteten och därmed minska antalet anställda. Men i många av företagen i Esa Manninens studie ledde processutvecklingen ändå till att antalet anställda ökade.

– Det tyder på att det efter en tid uppstår mekanismer som påverkar sysselsättningen i en annan riktning. En sådan mekanism är att priset sjunker när varan eller tjänsten med hjälp av tekniska förändringar kan produceras mer effektivt. På sikt ökar det efterfrågan och därmed också behovet av arbetskraft.

Avhandlingen heter New Technology – New Jobs? The Case of Mobile Telecommunications in Sweden. Disputationen sker tisdagen den 14 januari 2003 kl 13.15 i sal Key 1, hus Key, universitetsområdet Valla, Linköpings universitet. Fakultetsopponent är professor Mario Pianta, universitetet i Urbino, Italien.

Esa Manninen kan nås på tel 013-28 29 68, mobil 073-9496812 eller e-post esama@tema.liu.se.