Kvicksilver är en metall som har haft ett utbrett användningsområde. Dessvärre är kvicksilver enormt giftigt för människor och andra levande organismer. Kvicksilver tas lätt upp i kroppen och blockerar viktiga funktioner i framförallt hjärna, lever och njurar. Sveriges riksdag har beslutat att allt kvicksilver i samhället skall samlas upp och tas om hand, detta inkluderar också rening av förorenade mark- och vattenområden. Att rena mark och vatten är svårt eftersom kvicksilver förekommer i många olika former i marken och med mycket olika egenskaper och dessutom sitter kvicksilver ofta mycket hårt bundet. De tekniker som finns idag för att rena kvicksilverförorenad mark är kostsamma och har därför fått en begränsad användning.

Den första delen i Thomas Lifvergrens avhandling syftar till att utveckla metoder för att identifiera olika kvicksilverformer i mark. När man vet hur kvicksilver förekommer i en specifik jord, vet man också hur stor risken är för att kvicksilvret skall orsaka förgiftningar. Man kan göra en riskbedömning av marken och se om den behöver saneras akut eller om man kan vidta andra åtgärder.

Avhandlingens andra del behandlar utveckling av billiga och effektiva saneringsmetoder av kvicksilverförorenad jord. Man har undersökt möjligheten att använda mikroorganismer (jordsvampar) för att sanera jord från kvicksilver, samt möjligheten att ta bort kvicksilver med elektricitet i kombination med ämnen som gör att kvicksilvret inte sitter fast lika hårt. Den sistnämnda tekniken är mest utvecklad och en anläggning i pilotskala kommer att sättas upp under sommaren i Bohuslän.

Avhandlingen försvaras fredagen 8 juni klockan 10.15 i Hörsal T, Prismahuset, Örebro universitet.

För mer information, kontakta Thomas Lifvergren på telefonnummer 019-30 36 05.

Presskontakt:

Linda Harradine

Telefon:

019-30 14 70

Mobil:

070-643 1470