Arjen Stroeven, naturgeografi
I sin forskning försöker han återskapa den Skandinaviska inlandsisens höjd, utbredning och dynamik under nyckelperioder under den senaste nedisningscykeln, dvs. de sista 120 000 åren. Med hjälp av kosmogena isotoper i kvartsmineral har hans forskargrupp bestämt åldern på landformer som bevarats under, skapats av eller påverkats av isen under olika skeenden. Skillnader i isens påverkan på landskapet beror på att temperaturförhållandena vid isens botten både varierar från plats till plats och vid en och samma plats under en nedisningscykel. Bevarade ytor har varit kalla och därmed har landskapet bevarats i fruset skick. I de områden där isen kraftigt omdanat landskapet smälter isen vid botten p.g.a. trycket från ovanliggande ismassa och detta aktiverar de s.k. sub-glaciala erosionsprocesserna

Ingrid Bryntse, oorganisk kemi, särskilt fasta tillståndets kemi
Ingrid Bryntse har i sin forskning bland annat studerat supraledande metalloxider med förhållandevis höga kritiska temperaturer. Hon har undersökt ett antal olika syntesmetoder för att tillverka dessa kemiska föreningar och studerat hur strukturella arrangemang, jonladdning m.m. påverkar materialens egenskaper. För detta har hon främst använt analysmetoderna röntgendiffraktion och elektronmikroskopi. Hon har sedan många år ett aktivt samarbete med svenska och internationella forskningsgrupper.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: