Christian Diesen, processrätt
Han har företrädesvis sysslat med bevisvärdering, särskilt i brottmål, och givit ut ett tiotal böcker i ämnet, men har också sysslat med asylrätt, brottsofferproblematik och utgivit en studie om lekmän som domare. Han föreläser ofta utanför universitetet om bevisteori och förhörsteknik för domare, poliser, åklagare och advokater och bygger större delen av undervisningen på universitet på case-metodik. Han har också varit med och utvecklat ett brottmålsspel som ett IT-läromedel för individuell inlärning

Cecilia Magnusson Sjöberg, rättsinformatik
Hon har forskat kring myndigheternas datoriserade beslutsfattande. Den framväxande elektroniska förvaltningen ger upphov till en mängd olika rättsfrågor som rör bl.a. rätten till insyn i dataregister å ena sidan och behovet av att skydda den personliga integriteten å den andra.
Hon har även ägnat sig åt att utforma metoder för förbättrad juridisk informationsförsörjning via bl.a. Internet. För närvarande arbetar hon med frågor som rör säkerhet, t.ex. behovet av att rättsligt anpassa olika tekniska standarder för elektroniska signaturer m.m.

Peter Wahlgren, rättsinformatik
Han har framför allt intresserat sig för de rättsfrågor som aktualiseras av IT. Ett centralt forskningstema är även hur ny teknik kan användas för att utveckla den juridiska metoden och det juridiska arbetet i olika avseenden.

Åke Hellström, psykologi
Hans forskningsomr√•de √§r perception och psykofysik, dvs varseblivningen och dennas kvantitativa aspekter. Han har s√§rskilt studerat vad som h√§nder vid j√§mf√∂relser och bed√∂mningar, och funnit att gl√∂md eller missad information ers√§tts med ett genomsnitt av de aktuella sinnesintrycken ‚Äď detta √∂kar precisionen, men som en bieffekt uppst√•r systematiska fel. Dessa r√∂n har till√§mpats i neuropsykologisk forskning. Andra forskningsintressen √§r tidsperception, tal- och musikperception, personperception, estetisk perception samt f√§rgperception.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: