Per-Arne Bodin, slaviska språk, med litterär inriktning
Han ägnar sig i sin forskning särskilt åt tre områden: den ryska skönlitteraturen och den ortodoxa traditionen, rysk identitet samt den moderna polska litteraturen och dess förhållande till det västeuropeiska kulturarvet.

Anna Ljunggren, ryska
Hennes område är rysk litteratur från 1800- och 1900-talen, främst poesi men också prosa. I sin doktorsavhandling publicerade hon Boris Pasternaks ungdomsprosa. För närvarande skriver hon en bok om den ryske 1800-tals romantiske poeten Fjodor Tiuttjev, som samtidigt var politisk tänkare och diplomat.

Ebba During, historisk osteologi
Hennes forskning rör ämnet osteologi (läran om skelettmaterial). De senaste åren har det fr. a. gällt analyser och kulturhistorisk tolkning av mänskligt skelettmaterial tillvarataget vid marinarkeologiska utgrävningar av de välkända svenska regalskeppen VASA och KRONAN, båda från 1600-talet. Intressanta och spännande resultat har framkommit om dessa människors liv och död.
F.n. avslutar hon sitt forskningsarbete rörande det mångfacetterade skelettmaterialet efter de människor som en gång använde den ca 5000 år gamla Alvastra pålbyggnad i Östergötland. I framtiden väntar samarbetsprojekt som omfattar så vitt skilda områden som Söderhavet och hela Europa.

Johan Kleman, fjärranalys med geo- och biovetenskapliga tillämpningar
Ett av hans centrala forskningsområden är landformernas utveckling och istidernas förlopp i Skandinavien och Nordamerika. Han använder ett geografiskt arbetssätt baserat på fjärranalysteknik, dvs utnyttjande av flyg- och satellitbilder för att skaffa information över mycket stora områden. Resultaten ökar vår kunskap om Jordens utveckling och klimatförändringar under den senaste årmiljonen. Han forskar även kring jordytans ljusreflektionsegenskaper, som styr informationsinnehållet i flyg- och satellitbilder.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: