Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Solljuset kan förstärka effekten av miljögifter på växt- och djurliv

4 juni, 2002 - Göteborgs universitet

Naturligt solljus innehåller ultravioletta strålar, som i kombination med en viss grupp av miljögifter (PAH) kan ge kraftigt förstärkta effekter på djur och växter. PAH är ett samlingsnamn för polyaromatiska kolväten. De släpps ut vid förbränning och finns i till exempel bilavgaser och vedrök. PAHer kan även spridas till vattenmiljön via oljespill.

Föräldrar problem för idrottsledarna

4 juni, 2002 - Lärarhögskolan i Stockholm, sedan 2008 en del av Stockholms Universitet

Antingen pressar de barnen för mycket eller också bryr de sig inte alls. Föräldrarna är idrottsledarnas svåraste problem, visar Karin Redelius avhandling ”Ledarna och barnidrotten”.

Institutionaliserad barndom

4 juni, 2002 - Lärarhögskolan i Stockholm, sedan 2008 en del av Stockholms Universitet

Problembarn eller ett barn fyllt av hopp? Bilden av ett barn beror på vem som betraktar det, visar Christina Gars avhandling om förädrars och förskollärares samverkan om den offentliga barndomen.

Att styra i namn av akademisk kollegialitet

4 juni, 2002 - Lärarhögskolan i Stockholm, sedan 2008 en del av Stockholms Universitet

Styrs universiteten annorlunda än andra organisationer och företag? Anna Bjurmarks avhandling beskriver med exempel från Lunds universitet hur makten utövas i den akademiska världen.

Införande av elektroniska marknadsplatser

4 juni, 2002 - Stockholms universitet

Hur man får en ökad teoretisk och praktisk förståelse för införande av ny teknik i form av elektroniska marknadsplatser behandlas i en avhandling av Jeanette Axén-Ruzicka, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Doktorand får 40 000 för studie om kulturarv

4 juni, 2002 - Karlstads universitet

Forskarstuderande Lotta Braunerhielm vid Karlstads universitet har tilldelats ett stipendium på 40 000 kronor från Turistdelegationen för att finansiera sin pågående avhandling i kulturgeografi. I avhandlingen fokuserar Braunerhielm bland annat på kommersialiseringens effekter på kulturarvet. Turismen har idag en tendens att förvandla historien till handelsvaror. Kulturella produkter och besöksmål skapas ibland för att säljas på den globala markanden utan platsanknytning, lokal förankring eller hänsyn till lokal historia och kultur.

”Trojansk ko” kan avslöjas

4 juni, 2002 - SLU

Dräktiga kor som smittats med bovint virusdiarrévirus föder ofta kalvar med livslång smittsamhet. Nu är det möjligt att hitta sådana ”trojanska kor” – innan de kalvar – så att smittspridningen kan begränsas avsevärt. Ann Lindberg vid SLU har studerat virusets smittspridningsvägar i sin doktorsavhandling.

Växtdofter skrämmer och lockar

4 juni, 2002 - SLU

Kornplantor kommunicerar med luftburna ämnen, och när man blandar olika kornsorter förändras deras smaklighet för bladlöss, enligt Velemir Ninkovic vid SLU. Nyckelpigor äter gärna bladlöss och använder växternas doftsignaler för att hitta plantor som är stressade av bladlusangrepp. Det visade sig även att blandningar av korndofter och doftämnen från tistel eller kvickrot är extra attraktiva för nyckelpigorna.

Starka kornsorter tränger ut ogräs

4 juni, 2002 - SLU

Ett alternativt sätt att bekämpa ogräs i stråsäd skulle kunna vara att odla sorter som är bra på att konkurrera. Egenskaperna att kunna trycka ner ogräset eller att tåla att bli kuvad borde gå att kombinera med en god kärnskörd när nya sorter förädlas fram, menar Ulla Didon vid SLU.

Första avhandlingen om ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån

4 juni, 2002 - Stockholms universitet

Dubbelt så många flickor som pojkar har rymt eller kastats ut hemifrån, ett flertal har invandrarbakgrund och de flesta är i åldrarna 15 till 18 år. Nästan hälften lever i splittrade och resurssvaga familjer. Uppfostran är ofta auktoritär och missbruk och våld är vanliga inslag i ungdomarnas uppväxtbakgrund.