Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Synvändor i svensk vattenkraftspolitik

31 januari, 2002 - Uppsala universitet

Inställningen till vattenkraftens utbyggnad har gått i vågor under 1900-talet. Statsvetaren Evert Vedung och socionomen och politikern Magnus Brandel, som i en ny bok behandlar vattenkraften och de politiska partierna under de senaste hundra åren, delar in statens vattenkraftspolitik i fem olika skeden eller vattenkraftsregimer.

>

Psykoanalys en effektiv behandling

31 januari, 2002 - Linköpings universitet

Psykoanalysens och psykoterapins effektivitet har länge varit omdiskuterad, men nu visar en avhandling vid Linköpings universitet att det är bra behandlingar för människor som själva vill genomgå dem. Bäst resultat ger psykoanalys om den får pågå länge, i genomsnitt fyra år, med behandlingar flera gånger i veckan.

>

Umeå universitet distansutbildar flest

31 januari, 2002 - Umeå universitet

Studieåret 1999/00 studerade drygt 40 000 individer i landet på distans. Umeå universitet var det universitet som distansutbildade flest, över 6 000.

>

Skådespelarens grundutbildning – en utbildning i mänskligt beteende

30 januari, 2002 - Stockholms universitet

Under lång tid fanns det inom teaterns värld en stor klyfta mellan verklighet och konst. Det teatrala framförandet handlade om att gestalta världsdramatikens roller utifrån givna mönster. Skådespelarens möjlighet till en personlig tolkning av den skrivna rollen var mycket begränsad. Skådespelarens utbildning tog sitt avstamp i denna grundsyn och ville lära den blivande skådespelaren ett teatralt normspråk vad gällde gestaltning av olika roller i tragedier, komedier och farser. I mitten av 1900-talet växte sig kritiken stark mot denna syn på skådespelarutbildning. Nya tankar ville ge utrymme åt den enskilde skådespelarens personliga tolkning och ville ge skådespelaren möjlighet att presentera sig som människa och inte endast som roll på scenen. Dessa tankar presenteras av Anders Järleby i hans avhandling om svensk skådespelarutbildning som han lägger fram vid Teatervetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

>

Stark utveckling för folkhälsovetenskap: Startar forskarutbildning samt magisterkurs av nytt slag

30 januari, 2002 - Karlstads universitet

Sedan årskiftet erbjuder Karlstads universitet forskarutbildning i folkhälsovetenskap. Karlstad är därmed det fjärde universitetet i Sverige med detta. Samtidigt startar man på grundutbildningsnivå en ny typ av magisterutbildning som istället för fördjupning inriktas på ämnesbredd. Med dessa utbildningar tar ämnet folkhälsovetenskap steget från att i första hand ägna sig åt forskning till att även arbeta med utbildning.

>

Nya svindlande perspektiv – livet in i minsta molekyl med frielektronlaser

30 januari, 2002 - Uppsala universitet

Att kunna studera hur ett levande DNA ändrar form i den växelverkan med andra molekyler som är livets ständigt pågående skapelseprocess, det skulle kunna bli möjligt med en ny röntgenteknologi med frielektronlaser. Janos Hajdu, professor i biokemi vid Uppsala universitet, kommer med Vetenskapsrådets särskilda stöd att genomföra de första experimenten vid en nybyggd försöksanläggning.

>

Stockholm tema för vårens öppna föreläsningar

29 januari, 2002 - Stockholms universitet

När Stockholm nu firar sitt 750-årsjubileum 2002 är det självklart att Stockholms universitet vill fira sin stad. Det gör vi med öppna föreläsningar där temat är Stockholm ur olika perspektiv. Både tisdagsföreläsningarna och Lördagsakademien (som är ett samarbete med Folkuniversitetet) har valt detta tema). Bland rubrikerna märks – Vattnet runt Stockholm – från hälsorisk till […]

>

Seende datorer undersöker trä

29 januari, 2002 - SLU

Papper är gjort av trä, och kvaliteten på papperet avgörs till stor del av hur träfibrerna ser ut. En del fiberegenskaper kan avslöjas i mikroskopiska bilder, men att granska dessa för hand är alltför tidskrävande och leder
ofta till mätfel. Mattias Moëll vid SLU har därför utvecklat ett nytt datorsystem som automatiskt kan mäta och analysera strukturer i mikroskopibilder.

>

Thomas Östros besöker Umeå universitet

29 januari, 2002 - Umeå universitet

Hur ska högskolan öppnas för fler studerandegrupper? Hur ska propositionen Den öppna högskolan omsättas i praktiken? Det är frågor som står i centrum för fyra seminarier som hålls under våren.
Umeå universitet är det första lärosätet av fyra som tillsammans med utbildningsdepartementet och utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros ordnar ett seminarium kring frågorna.