Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Matematik på distans – ny unik kurs

26 april, 2002 - Stockholms universitet

Högskolor och universitet har svårigheter att rekrytera studenter med tillräckliga förkunskaper i matematik. Många studenter har svårt att följa sitt utbildningsprogram just för att de inte har tillräckliga kunskaper i matemati

Umeåforskare publicerar nya rön om pestbakteriens uppkomst

26 april, 2002 - Umeå universitet

En grupp med bl.a. forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI NBC-skydd, Umeå, och institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, publicerar i veckans nummer av Science nya rön som visar att proteinet Ymt har avgörande betydelse för pestbakteriens förmåga att överleva och sprida pest via loppor.

Plastelektronik för lysdioder och proteser

26 april, 2002 - Linköpings universitet

Går det att tillverka komponenter i organiska polymerer (plaster) vars struktur är sådan att avkapade nervtrådar kan växa rakt in i dem och anslutas till elektroderna i till exempel en handprotes? Om bland annat detta forskar Tobias Nyberg på avdelningen för biomolekylär och organisk elektronik vid universitetet i Linköping.

Starka namn till nya forskarassistenttjänster inom humaniora och samhällsvetenskap

26 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Ansökningstrycket i Vetenskapsrådets stora satsning på yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap har överstigit alla förväntningar. Fler än 550 personer har sökt drygt 30 forskarassistenttjänster.
– Eftersom de sökande dessutom hållit en sådan mycket hög kvalitet har vi avsatt mer pengar, ytterligare 5-6 miljoner, för att fler ska kunna anställas, säger Bengt Hansson, huvudsekreterare i ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap.

Färgsignalerande fåglar och parasitsteklars kamp för överlevnad

26 april, 2002 - Vetenskapsrådet

Pengar till forskning om biologisk mångfald utdelade:
Över 50 projekt får medel från Vetenskapsrådet i vårens satsning på grundforskning inom området biologisk mångfald. Satsningen innefattar även ekologi med inriktning på arters anpassning och samspel samt deras naturliga egenskaper och livsbetingelser.

Mindre buller på väg

25 april, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Buller påverkar vår hälsa negativt och är ett stort miljöproblem. Idag är bildäcken den största källan till vägtrafikbuller vid normala hastigheter. En minskning av däck- och vägbanebullret innebär en komplex problematik, men kan åstadkommas med rätt kombination av däck och vägyta. I sin avhandling vid Chalmers har Krister Larsson tagit fram en bättre modell för beräkningar av kontakten mellan däck och väg.

116 miljoner till forskning inom biologisk mångfald

25 april, 2002 - Formas

Formas har beslutat att dela ut 116 miljoner kronor till forskning inom biologisk mångfald. 50 miljoner delas ut i år och 66 miljoner planeras att delas ut 2003 och 2004. Det är en rejäl satsning på yngre forskare från Formas sida – 29 procent av projekten har gått till den gruppen.

Folkhögskolan och invandrarna

24 april, 2002 - Linköpings universitet

Hur upplever invandrare på folkhögskolor sina liv på och utanför skolan? Hur tillvaratas deras erfarenheter i undervisningen, och hur ser de på att gå i blandade klasser respektive i klasser med enbart invandrardeltagare?

Tillväxt med eftertanke och klar utvecklingsstrategi

24 april, 2002 - Stockholms universitet

Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet reagerar på slutsatser i Högskoleverkets rapport och på formulering i deras pressmeddelande. Vår lärarkår är välutbildad och vår tillväxt har skett med en klar utvecklingsstrategi. Vi skulle välkomna en debatt om den regionalpolitik som inneburit att 16 orter erbjuder ekonomutbildning, varav några fått svårigheter att rekrytera såväl studenter som kompetenta lärare.

Forskarupptäckt vid Stockholms universitet

24 april, 2002 - Stockholms universitet

Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt att akrylamid bildas i kolhydratrika livsmedel som tillagas vid höga temperaturer. Speciellt höga halter uppmättes i potatisprodukter, t.ex. pommes frites och chips. Forskningen syftar ytterst till att utveckla bättre metoder för att upptäcka och riskbedöma genotoxiska ämnen.
Under ledning av docent Margareta Törnqvist, Institutionen för miljökemi, vid Stockholms universitet, bedriver en forskargrupp forskning om s.k. genotoxiska ämnen, dvs. ämnen som kan ge upphov till cancer genom att reagera med arvsanlagen, DNA. Närmare forskning om akrylamid inleddes i samband med läckaget av tätningsmedlet Rhoca Gil vid tunnelbygget i Hallandsåsen. Forskargruppen studerade exponerade arbetare och boende i området, varvid höga doser av akrylamid även uppmättes i blodprover ur kontrollgruppen, dvs. från personer utan känd exponering för akrylamid.