Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

testear

9 oktober, 2002 - Göteborgs universitet

testear

Miljöbedömning av produkter: En fråga om både fakta och värderingar

9 oktober, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Miljöbedömningar av produkter leder ofta till att man ser att en produkt är bättre än en annan i vissa avseenden, men sämre i andra. Man kan således inte entydigt avgöra vilken produkt som är att föredra i miljöhänseende. Detta förutsätter ställningstaganden som till sin karaktär är moraliska eller politiska: hur allvarliga är negativa effekter på människors hälsa jämfört med minskat livsutrymme för andra arter? I sin forskning har Magnus Bengtsson på Institutionen för miljösystemanalys på Chalmers undersökt hur sådana värdefrågor hanteras i tillämpade livscykelanalyser.

Avgaskatalys för minskade emissioner från fordon

9 oktober, 2002 - Chalmers tekniska högskola

I takt med att antalet fordon ökar blir det allt viktigare att reducera utsläppen av växthusgasen koldioxid, som bidrar till den globala uppvärmningen av jorden. Koldioxidproduktionen från fordon minskar om bränsleförbrukningen kan reduceras. Ett sätt att minska bränsleförbrukningen är att använda sig av luftöverskott vid förbränningen, som t ex i en dieselbil. Problem uppstår då med att rena avgaserna från de giftiga kväveoxiderna, vilka orsaker miljöproblem i form av surt regn och ökad bilding av smog. I en doktorsavhandling vid Chalmers undersöker Louise Olsson möjligheterna att lagra kväveoxider på en katalysator, vilket är ett sätt att minska emissionerna.

22 miljoner kronor till forskning om äldres bostäder

9 oktober, 2002 - Lunds universitet

EU ger 22 miljoner kronor till forskning om äldreboende. Arbetsterapeuter vid Lunds universitet ska tillsammans med forskare i Tyskland, Storbritannien, Ungern och Lettland undersöka hemmiljöns betydelse för äldre ensamboendes hälsa, självständighet och delaktighet.

Oklara effekter av uppskattat projekt i Rinkeby

9 oktober, 2002 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Både deltagare och personal var nöjda med verksamheten inom projektet Rinkeby Arbetscentrum som inriktade sig på långtidsarbetslösa invandrare. Däremot är det osäkert om projektet ökade chanserna till jobb eller utbildning. Detta konstaterar forskarna Lennart Hallsten, Kerstin Isaksson och Helene Andersson i rapporten ”Rinkeby Arbetscentrum – verksamhetsidéer, genomförande och sysselsättningseffekter av ett projekt för långtidsarbetslösa invandrare” från IFAU.

Onkogener kan skapa genomisk instabilitet och förhindra att DNA-skador repareras

8 oktober, 2002 - Göteborgs universitet

Onkogener, som är en av de två huvudgrupper av gener som anses vara inblandade i den initiala utvecklingen av cancer, kan på egen hand orsaka genomisk instabilitet. Onkogener kan också förhindra att DNA-skador repareras. Detta kommer Åsa Karlsson fram till i sin doktorsavhandling som hon presenterade vid Göteborgs universitet den 4 oktober.

Rökning ökar risken för sjukskrivning

8 oktober, 2002 - Karolinska Institutet

Den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige är för luftvägssjukdom. En forskningsstudie från Karolinska Institutet visar att astma är den bakomliggande orsaken till luftvägsbesvär i avsevärt fler fall än vad som diagnostiseras. Studier visar också att rökning är en avgörande faktor vid sjukskrivningar för luftvägsbesvär, oberoende av bakomliggande orsaker och behandling.

Aktiv kund är bästa utvecklaren

8 oktober, 2002 - Karlstads universitet

Kunder kan vara bättre på att utveckla tjänster inom till exempel telekom än företagens egna produktutvecklare. Forskning vid Karlstads universitet visar att kundernas idéer är både mer innovativa och mer användbara.