Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Arbetsmarknaden är inte homogen

20 februari, 2002 - Göteborgs universitet

Forskningen om efterkrigstidens ”svenska modell” är omfattande. Vilka var drivkrafterna bakom tillkomsten av modellens speciella ekonomisk-politiska system och varför uttömde det sin dynamik på 1970-talet? Varför radikaliserades den politiska debatten under årtiondet? Vilken roll spelade fackföreningsrörelsen i detta korporativistiska maktspel? I en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan i Göteborg den 22 februari, analyserar Carina Gråbacke hur tre fackförbund agerar när deras egna branscher utsätts för radikala hot: Textilarbetareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet och Handelsanställdas förbund. Därmed tränger analysen bakom doktriner och abstrakta teorier, ner till den nivå där de underliggande förklaringarna står att finna.

>

Hörandet viktigt för självkänslan och upplevelsen av att finnas till

20 februari, 2002 - Göteborgs universitet

Det är viktigt att äldre personer med hörselnedsättning så fort som möjligt får tillgång till hörhjälpmedel.
När äldre själva fick beskriva betydelsen av att höra framkom att hörseln inte bara är viktig för kommunikation och rumslig orientering, utan även för identitet och existens.

>

Margaret Kerr ny professor i psykologi

20 februari, 2002 - Örebro universitet

Margaret Kerr är ny professor i psykologi vid Örebro universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintresse handlar om hur personlighet och relationer till andra kan påverka människors anpassning, i ett livsperspektiv.

>

Effektivare metod för återvinning av svartlut

20 februari, 2002 - Luleå tekniska universitet

Massa- och pappersframställning är en av de viktigaste industrierna i Sverige, den ger oss stora exportinkomster och många arbetstillfällen. Sverige hör till de världsledande exportörerna av massa och papper.

Den vanligaste metoden att tillverka pappersmassa är genom sulfatmassaprocessen. Där kokas vedflis med vitlut till pappersmassa. I processens bildas restprodukter i form av svartlut. Dagens metod att återvinna svartlut till ny vitlut har flera nackdelar, bland annat går det åt mycket energi.

>

Sjuksköterskans pedagogiska roll nertonad

19 februari, 2002 - Högskolan Väst

Sjuksköterskorna har abdikerat från sin självständiga, pedagogiska roll i folkhälsoarbetet. De styrs, och låter sig styras, av yttre faktorer som samhälleliga faktorer, politisk styrning, ekonomiska ramar och läkarnas bedömningar. Det konstaterar Birgitta Gedda, forskare och lärare i vårdpedagogik vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, i en nyligen framlagd avhandling.

>

Fibriller armerar veden

19 februari, 2002 - SLU

Buntar av långa cellulosakedjor, mikrofibriller, bygger upp vedcellernas väggar, vilket ger styrka åt vedfibern och därmed trädstammen på samma sätt som armeringsjärn stärker betong. Cellväggen består av flera lager där mikrofibrillerna är orienterade åt olika håll. I en avhandling från SLU har Jonas Brändström studerat cellväggens uppbyggnad bl.a. med hjälp av en svamptyp, som skapar hålrum i cellväggen. Hålrummen visar hur de olika lagren är orienterade i förhållande till varandra.

>

Ultraviolett färgsignalering hos blåmes

19 februari, 2002 - Göteborgs universitet

Den påfallande slösande färgprakt man finner hos fåglar har ända sedan Darwins tid ofta ansetts vara en produkt av sexuellt urval. Till skillnad mot naturligt urval vilket gynnar egenskaper som ökar individens överlevnad,
så gynnar sexuellt urval egenskaper hos individer som främst ökar reproduktions framgången.

>

Låga halter av farliga metaller i ungdomars blod

18 februari, 2002 - SLU

Varje dag får vi i oss metaller, både farliga och nyttiga. Hur mycket som vår kropp tagit upp visar sig i blodets metallhalt. Ebba Bárány vid SLU har därför analyserat blodprover från två stora ungdomsgrupper i Uppsala och
Trollhättan. Av de farliga metallerna fanns bara låga halter, där blyhalten är en av de lägsta som hittills rapporterats. Kadmiumhalten var starkt beroende av rökvanor och socioekonomisk tillhörighet.

>

Bråkiga hannar – en belastning för arten

18 februari, 2002 - Stockholms universitet

Arter av apor där hannarna konkurrerar om honornas gunst har lägre reproduktionstakt än andra. Detta konstateras av Patrik Lindenfors som i dagarna vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet lägger fram sin doktorsavhandling om evolutionen av storleksskillnader mellan könen.