Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

”HURRA FÖR VALFRIHETEN” – Men vad ska vi välja?

26 januari, 2001 - Stockholms universitet

På jakt efter ”vinnarskolan”
Föräldrars möjlighet att välja skola till sina barn har under senare år ökat radikalt. I doktorsavhandlingen Hurra för valfriheten! Men vad ska vi välja? har Ann-Christin Kjellman gjort en grundläggande kartläggning av val av skola i Stockholm läsåren 1994–1995. Författaren har granskat hur valfriheten påverkar skolornas sammansättning när det gäller social bakgrund, etnicitet, utbildning och bostadsområde.

>

Kvinnors chanser att nå chefspositioner flera gånger lägre än mäns.

26 januari, 2001 - Stockholms universitet

Kvinnors möjligheter att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats betydligt under senare decennier. Men i många fall kvarstår utestängning och diskriminering av kvinnor i praktiken. Män har väsentligt större chanser än lika kvalificerade kvinnor att nå chefspositioner på arbetsmarknaden. Således är kvinnors möjligheter att påverka hur arbetet utformas och organiseras på svenska arbetsplatser betydligt mer begränsade än mäns.
Detta visar sociologen Mia Hultin vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet i sin avhandling som hon nu lägger fram.

>

Cancerrisker från radon

25 januari, 2001 - SSI

Statens strålskyddsinstitut, SSI, har gjort en översyn av bedömningen av cancerriskerna från radon, både i inomhusluft och i dricksvatten.Risken för ickerökare att drabbas av lungcancer från radon är mycket lägre än för rökare. SSI bedömer att omkring 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon vilket innebär att de allra flesta fallen av radonrelaterad lungcancer inträffar bland rökare. Ca 90 procent av de som drabbas är rökare. Bedömningen grundas främst på resultat från epidemiologiska undersökningar i bostäder, i första hand på två svenska studier som presenterats av Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet åren 1993 och 2000.

>

Människor med afasi kan utveckla sitt språk via telebild: Doktorsavhandling i pedagogik

23 januari, 2001 - Karlstads universitet

Det går att via telebild träna och hjälpa till att utveckla språket hos människor med det språkliga handikappet afasi. Det går också att få insyn i och förståelse för hur de upplever saker och ting – via telebild. Detta har doktorand Magnus Magnusson vid Karlstads universitet kommit fram till i sin avhandling i pedagogik, Language in life – life in language, som han försvarar vid en disputation den 25 januari kl 13.00 i Nyqvistsalen, 9C 223 vid Karlstads universitet. Massmedia och allmänhet hälsas välkomna.

>

Betydligt säkrare metoder hittar vanliga mag/tarm-bakterier

23 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Nya molekylärbiologiska metoder har utvecklats för att kunna identifiera och
karakterisera mag/tarm-bakterierna Campylobacter och Helicobacter pylori.
Campylobacter-arter är en vanlig orsak till diarré. Helicobacter pylori
infekterar över hälften av jordens befolkning, men endast ca 13 procent av
de infekterade insjuknar i magsår och i vissa fall magcancer.

>

Om konsten att förstå och bli förstådd utan ord

23 januari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 2 februari 2001 försvarar Karin Sundin, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, en doktorsavhandling om ordlös kommunikation i vården. Hur uppnår man en känsla av ”förståelse och att vara förstådd” när ord inte kan användas?

>

Ökade möjligheter till geografisk IT för miljön

22 januari, 2001 - Stockholms universitet

Förbättrad redovisning av begränsningar och osäkerhet i digitala kartor skulle ge ökat genomslag för geografisk IT ute i samhället. Detta gäller särskilt för sektorer som naturvård, kulturmiljövård och miljöövervakning där vaga eller tvetydiga begrepp och värderingar måste kunna hanteras. I sin doktorsavhandling, som Ola Ahlqvist lägger fram vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet, presenterar han en teoretisk bakgrund till några av problemen med hantering av digital geografisk information samt några förslag till hur dessa problem kan tacklas.

>

Energiskog kan rena cesiumsmittad mark

22 januari, 2001 - SLU

Energiskog (Salix) är ett bra odlingsalternativ på jordbruksmark som
kontaminerats av radioaktivt nedfall. Yuehua von Fircks, SLU, visar att
stamved från sådan mark kan förbrännas utan risk och återföras som aska.
Cesium anrikas nämligen främst i rötterna, och upptaget går att påverka med
kaliumgödsling. I framtiden kan detta göra det möjligt att sanera smittade
områden.

>

Att mäta ”det sjätte sinnet”

22 januari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 26 januari försvarar Johan Lönn, Belastningsskadecentrum, Arbetslivsinstitutet, och Idrottsmedicinska enheten, Umeå universitet, en avhandling om metoder att mäta människans rörelse- och positionssinne, något som har betydelse bl.a. för att ställa diagnos på sjukdomar och skador i muskler och leder.