Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Gymnasieskolans individuella program får kritik

25 maj, 2001 - Stockholms universitet

Gymnasieskolans individuella program (IV) är ett resultat av den utbildningspolitiska ambitionen att ge alla ungdomar en treårig gymnasieutbildning. Det individuella programmet är för närvarande föremål för granskning och debatt.

>

Nyttiga och farliga bakterier i munhålan

23 maj, 2001 - Umeå universitet

Det finns skillnader i typen av vidhäftning i s.k. biofilmer mellan ofarliga och sjukdomsalstrande bakterietyper. Det visar den avhandling som fredagen den 1 juni försvaras av Tong Li, Institutionen för odontologi, Umeå universitet.

>

Sjukdomar, mediciner och alkoholprover

23 maj, 2001 - Linköpings universitet

I en annan studie har Stergios Kechagias undersökt effekten av infektioner med Helicobacter pylori, något som omkring fyra av tio svenskar är drabbade av. Han visar att Helicobacter-infekterad magslemhinna innehåller lägre halter av det enzym som bryter ner alkohol redan i magsäcken.

>

UV-strålning ger snabb påverkan

23 maj, 2001 - Linköpings universitet

Hudcancer är ett aktuellt ämne, både på grund av årstiden och på grund av nya solnings-varningar från socialstyrelsens hudexperter. Margareta Lirvall, forskare vid Hälsouniversitetet i Linköping, ger sitt bidrag till ämnet genom att visa hur snabbt UV-strålning påverkar normala hudceller.

>

Biomagnifiering av PCB och PBDE i fisk från Östersjön och Atlanten

22 maj, 2001 - Stockholms universitet

PCB och PBDE är båda fettlösliga organiska industrikemikalier. PCB är sedan många år förbjudet eftersom det visade sig biomagnifieras i fiskätande däggdjur och fåglar samt skada dessa. Med biomagnifiering menas att koncentrationen av en kemikalie är högre i djur som befinner sig högre upp i näringskedjan, det vill säga djur som har en högre trofinivå. Till skillnad från PCB används PBDE, som är ett bromerat flamskyddsmedel, fortfarande i tusentals ton per år över hela världen. Det har från industrin hävdats att de varianter av PBDE som numera används mest, s.k. högbromerade PBDE, inte tas upp i djur p.g.a. dessa molekylers storlek.

>

Från tidelag till homolag

22 maj, 2001 - Stockholms universitet

Sverige berömmer sig av en tolerant och upplyst syn på homosexualiteten. Men hurdan var förhistorien till våra dagars gay liberation? Om synen på s.k. onaturlig sexualitet mellan 1880 och 1950 handlar den avhandling som historikern Jens Rydström, Stockholms universitet försvarar.

>

Ökad ohälsa bland ungdomar: Resultat från forskningsprojektet Ung i Värmland

22 maj, 2001 - Karlstads universitet

Andelen pojkar och flickor med regelbundna symtom på ohälsa har ökat under 1990-talet. Detta framgår av en ny forskningsrapport som skrivits av fil dr Curt Hagquist vid Karlstads universitet. Han har under en tioårsperiod undersökt värmländska niondeklassares situation i skolan och på fritiden.

>

Tandställning hjälper mot sömnapné

22 maj, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 1 juni försvarar Marie Marklund, Institutionen för odontologi och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, en avhandling om framgångsrik behandling av andningsuppehåll under sömnen (sömnapné) med hjälp av en individuellt anpassad tandställning.

>

Få lekplatser tillgängliga för barn med rörelsehinder

22 maj, 2001 - Luleå tekniska universitet

Barn med rörelsehinder har begränsad tillgänglighet till olika miljöer. I en ny licentiatuppsats från Luleå tekniska universitet, har Maria Prellwitz studerat rörelsehindrade barns tillgänglighet i olika miljöer främst utifrån deras eget perspektiv.

>

Mekanismer bakom fosterskador orsakade av läkemedel mot epilepsi

22 maj, 2001 - Uppsala universitet

Fosterskador hos barn till mödrar med epilepsi kan orsakas av rubbad hjärtrytm hos det tidiga embryot med åtföljande störd syresättning – en mekanism som är gemensam för läkemedel som används vid behandling mot epilepsi. Det visar Uppsalaforskaren Faranak Azarbayjani i sin avhandling.