Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Kvinnliga förskollärare blir kunskapsskapare – inte bara kunskapsgivare

15 januari, 2001 - Stockholms universitet

En förskollärare har under hela 1900-talet setts som en förmedlare av kunskap till barnen. Hillevi Lenz Taguchi visar i denna avhandling att de kvinnliga förskollärarna själva skapar kunskap tillsammans med barnen. Kvinnor blir kunskapsskapande subjekt, vilket annars ofta är förbehållet män.

>

Var går gränsen för det våld som en polisman får använda?

15 januari, 2001 - Stockholms universitet

Polisen har av staten fått rätt att bruka våld i tjänsten när det behövs för att kunna genomföra en tjänsteåtgärd. I Sverige grundar sig denna rätt att använda våld på det som kallas laga befogenhet. För den våldsutövande polismannen innebär detta att han inte är straffrättsligt ansvarig. Men polisens laga befogenhet måste vara starkt begränsad och våldet måste hålla sig inom gränsen för det tillåtna. Det är å andra sidan ofrånkomligt att nästan all våldsanvändning uppfattas som en integritetskränkning av den som utsätts för våldet. Om den enskilde polismannen använder övervåld riskerar han straff och avsked.

>

Ärkebiskopen är mördad

12 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Att ärkebiskopar dör vet vi, men att de utsätts för mordförsök är sällsynt. Oscar Romero mördades den 24 mars 1980 i San Salvador mitt under en kvällsmässa. Det blev en nyhet som spred sig över hela världen. Hans Damerau undersöker i sin avhandling hur predikan fungerar i ett samhälle på randen till ett inbördeskrig. Kan svenska präster ha något att lära av Romeros sätt att predika?

>

Förbättrad behandling vid reumatiska sjukdomar

12 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Könshormonet östrogen och stresshormonet kortison förstärker varandras
inflammationshämmande effekter. Dessutom verkar de bägge hormonerna på olika
sätt. Resultatet av denna studie kan innebära att kvinnor med reumatiska
sjukdomar, t ex ledgångsreumatism, får en mer effektiv behandling.

>

Vilka grammatiska fel gör svenska grundskoleelever i engelska – och varför?

12 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Vilka är de vanligaste grammatiska fel som elever i årskurs 9 i den svenska grundskolan gör i engelska? Pia Köhlmyr har gjort en övergripande studie av grammatiska fel i närmare 400 uppsatser tagna från de nationella prov i bl a engelska som gavs 1992 och 1995 i Sverige. Materialet belyses ur flera olika synvinklar. Vilka slags fel uppstår och varför, hur vanliga och hur ‘allvarliga’ är de? Vilken roll spelar t ex ”transfer” från svenskan och vilka är de pedagogiska implikationerna?

>

Familj och arbete – konflikt eller samspel?

11 januari, 2001 - Stockholms universitet

Hur påverkar familjelivet arbetslivet? Kan man dra fördel av en partners kunskaper i den egna karriären eller står familjeliv och arbetsliv i konflikt med varandra? Påverkas invandrares chanser på arbetsmarknaden av att de lever med en svensk partner? Dessa frågor tas upp i Ann-Zofie Duvanders avhandling som hon lägger fram vid Stockholms universitet, där kopplingen mellan arbetsliv och familjeliv behandlas i fyra oberoende studier.

>

Vinnare med rätt vätska

11 januari, 2001 - SLU

Vissa typer av automatiska vattenkoppar kan leda till att hästar dricker
för lite. Efter ansträngning återhämtar sig hästar dessutom snabbare om de
får koksaltlösning istället för vatten, något som kan vara särskilt
betydelsefullt vid tävlingar som pågår flera dagar i sträck. Det visar
veterinär Sara Nyman, SLU, i en doktorsavhandling om hur hästar reglerar
sitt vätskebehov.

>

Möjliga orsaker till hjärtskada vid operation kartlagda

11 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Alla typer av öppna hjärtoperationer, som kräver att hjärtat stannas,
innebär en stor risk för att det uppstår en hjärtmuskelskada.
I tidigare studier har man misstänkt att hjärtmuskelskador vid kirurgi är
orsakade av brist på ett par ämnen vilket stör ämnesomsättningen i
hjärtmuskelcellen. Det har bekräftats i denna studie.

>

Att förklara det oförklarliga

11 januari, 2001 - Uppsala universitet

Tilltro till vetenskapen utesluter inte tro på det paranormala. De som tror
på det paranormala har samma höga värdering av vetenskapen som svenskar i
allmänhet. Det är ett något anmärkningsvärt resultat som Uppsalaforskaren Sven-Eric Morhed presenterar i sin avhandling om människors föreställningar och upplevelser av det oförklarliga, det paranormala.