Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Så lär sig barn att läsa – lättast för dem som är bra på att prata

18 september, 2002 - Mälardalens högskola

Lågstadiebarn som har ett rikt språk när de talar har det också lättare att lära sig att läsa. En studie om barns läsutveckling, som gjorts av en forskare på Mälardalens högskola, visar även att skolan ofta förväntar sig att föräldrar till lässvaga barn ska ta ett stort ansvar för läsutvecklingen.

Karlstads universitet inbjuder till Akademisk högtid

17 september, 2002 - Karlstads universitet

Karlstads universitet har nu glädjen att för andra gången högtidlighålla promotion av hedersdoktorer och doktorer, hälsa nya professorer välkomna och dela ut medaljer och stipendier. Detta görs inom ramen för den Akademiska högtiden som sträcker sig över två dagar. Under den andra dagen firas examina i grundutbildningen. Media hälsas välkomna.

Utredning om terror och turism

17 september, 2002 - ETOUR, Turismforskningsinstitut som ingår i Mittuniversitetet

– De grundläggande orsakerna till våld mot turister går att finna inom djupt rotade sociala och politiska motiv, men genom lämpliga åtgärder från offentlig sektor och turistindustrin är det möjligt att minska deras förekomst och minimera dess negativa effekter. Strategier för krishantering kommer att bli allt viktigare för många turistmål i framtiden.

Nya metoder för uppskattning av areor

17 september, 2002 - Umeå universitet

Det finns alltid en viss osäkerhet när man ska fastställa areor. Anna Persson, institutionen för matematisk statistik, Umeå universitet har i sin avhandling utvecklat och jämfört olika statistiska metoder för att korrigera uppmätta koordinatmätningar.

Varför lever hallänningen längst i landet?

17 september, 2002 - Göteborgs universitet

Ända sedan 1911 har Halland uppvisat en längre medellivslängd än Sverige i sin helhet. En avhandling från Sahlgrenska akademin försöker klarlägga varför.

Antioxidanter i vedrök

17 september, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Rök från traditionell småskalig vedeldning innehåller ämnen med antioxidantegenskaper. De kan troligen motverka hälsoeffekterna av skadliga ämnen i röken. Jennica Kjällstrand vid Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap på Chalmers har studerat organiska ämnen i vedrök, med särskild inriktning på just dessa ämnen. Den 18 september försvarar hon sin doktorsavhandling.

Schizofreni i en afrikansk befolkning

16 september, 2002 - Umeå universitet

Onsdagen den 25 september försvarar Teshome Shibre vid Umeå universitet en avhandling som beskriver hur schizofreni tar sig uttryck i en afrikansk landsbygdsbefolkning: Butajiraregionen i Etiopien. Studierna är unika genom att omfatta individer som identifierats i en dörr-till-dörrundersökning och tidigare inte varit behandlade.