Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

AIDS-politikens effekt olika i Sverige och England Frivilligorganisationer i nyckelroll

12 november, 2001 - Stockholms universitet

Andelen AIDS-smittade är något större bland den brittiska befolkningen än bland den svenska. I båda länderna är dödligheten på retur beroende på kraftfulla bromsmediciner. Valet av metoder i kampen mot sjukdomen har varit olika i de båda länderna. I Sverige har, i motsats till Storbritannien, smittspridning från mor till barn hindrats genom tidiga HIV-tester av gravida kvinnor, insats av bromsmediciner under graviditetens senare förlopp och stopp för modersmjölk från smittade mammor till spädbarn. Hårdhänta svenska metoder som tvångsintagning och tvångsvård av HIV-smittade som vägrat att följa givna medicinska regler har varit föremål för livlig debatt men effekten är tveksam.

Blir barn visa av visor?

12 november, 2001 - Stockholms universitet

Föräldrar har alltid umgåtts med sina småbarn genom att på ett naturligt sätt använda ett särskilt uttrycksfullt språk, ”babyspråk”, som ofta omfattar rytmisk lek med sång och gester. Denna musiska kommunikation stimulerar barnet att imitera miner och rörelser och att själv formulera språkliga fraser som binder tanken till känslor och handlingar. Musisk kommunikation är grunden för att medvetandet väcks och att modersmålet utvecklas. Människans unika förmåga att kunna och vilja synkronisera sig med andra i rytmisk rörelse och sång har sannolikt varit en av de grundläggande förutsättningarna för utvecklingen av gemensamt språk och kulturellt samarbete.

Vilket ansvar har journalistiken för den politiska misstron?

12 november, 2001 - Stockholms universitet

Under de senaste decennierna har förtroendet för svenska politiker sjunkit och misstron ökat. Samtidigt minskar människors egna politiska deltagande. Beroendet av medierna och journalistiken för politisk information har ökat. Frågan är om detta har ett samband med misstron mot politiker?

Miljöpolitikens moral

12 november, 2001 - Linköpings universitet

Vilka moraliska föreställningar finns i svensk miljöpolitik och vilka etiska principer påverkade beskrivningen av Öresundsbrons miljökonsekvenser? Det är frågor som tas upp i en avhandling från Linköpings universitet.

Sandro Key-Åbergs diktning

9 november, 2001 - Umeå universitet

Sandro Key-Åberg (1922-1991) debuterade på 50-talet med korthuggna och originella dikter, målade med mörka färger. Nyberg visar att teman som kyla, utanförskap och död dominerar men att Key-Åberg också i dessa tidiga samlingar ger prov på varmare och mera livsbejakande texter.

Luleå-företag nomineras till Årets avknoppning

7 november, 2001 - Luleå tekniska universitet

Operax har nominerats till tävlingen Årets avknoppningsföretag. Företaget utvecklar en ny teknik för att garantera tjänstekvalitet på Internet och i intranät och har avknoppats från Luleå tekniska universitet/Centrum för distansöverbryggande teknik i Luleå. Enligt juryn arbetar Operax inom en ”värdeskapande teknologinisch med stor potential”.

– Det är glädjande att initiativ att tillvarata intressanta forskningsresultat från den akademiska världen och därigenom försöka skapa nya arbetstillfällen uppmärksammas, speciellt nu när IT-branschen i allmänhet upplever en stagnation, säger Jim Sundqvist, VD på Operax AB.

Doktorsavhandling ruskar om i de traditionella marknadsföringsteorierna

6 november, 2001 - Stockholms universitet

Hur digitala maskiner som datorer är på väg att på egen hand skapa en typ av aktörer på marknaden, artificials (t.ex. artificiella kunder) belyser Richard Gatarski, forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet i sin avhandling. Han fokuserar på teoretisk innebörd, relationer mellan artficials (digitala maskiner som interagerar med varandra), artificials som designers och hur artificials kan organiseras.

FN-organ ber lundaforskare utreda ny typ av kolsänka

6 november, 2001 - Lunds universitet

Handeln med utsläppsrättigheter skall sänka de globala utsläppen av växthusgaser. Den som har naturliga kolsänkor – områden som absorberar mer koldioxid än de avger – kan ”kvitta” den tillgången mot sina åtaganden att minska utsläppen. Hittills har det mest handlat om skog. Men nu har en ny intressant möjlighet dykt upp i debatten. FN:s livsmedelsorgan […]

Luleå tekniska universitet kompetensutvecklar svensk industri

6 november, 2001 - Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har fått i uppdrag att ingå i det konsortium som ansvarar för KK-stiftelsens satsning på skräddarsydd utbildning för företag inom industriell produkt-framtagning.

KK-stiftelsen satsar 50 miljoner kronor på att genom kompetensutveckling öka förnyelsetakten och effektiviteten när det gäller produktutveckling i landets små och medelstora företag.

Rasistisk forskning om invandring och arbetsmarknad

6 november, 2001 - Uppsala universitet

Det är en form av rasism när forskare söker förklara arbetslöshet bland vissa invandrargrupper med att de kommer från kulturellt avlägsna länder och därför saknar social och kulturell kompetens. Det hävdar Katarina Mattsson som i sitt avhandlingsarbete har granskat bilden av invandrare i dagstidningar och forskningstexter.