Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Grundvattnets egenskaper viktigare än sprickfritt berg vid lagring av utbränt kärnbränsle

11 februari, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Grundvattnets kemiska egenskaper är viktiga i många sammanhang, inte minst när det gäller att slutförvara radioaktivt avfall på ett säkert sätt. I ett doktorsarbete på Chalmers har Allan Emrén visat hur man kan förutsäga egenskaper hos grundvatten genom att simulera kemiska reaktioner mellan vattnet och mineral i berget.

Hjärnskador studeras i modell

11 februari, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Hur hjärnan deformeras inne i kraniet då huvudet utsätts för hastiga rotationsrörelser, t ex i samband med en trafikolycka eller annat yttre våld har Johan Ivarsson studerat. Han har utvecklat modeller som han presenterar i sin doktorsavhandling.

Stora likheter mellan gnosticism och hermetism

8 februari, 2002 - Göteborgs universitet

Gnosticism och hermetism var två närstående religiösa rörelser som uppstod under de två första århundradena e.Kr. i den hellenistiska kulturen runt östra Medelhavet. De bägge rörelserna kan påvisa såväl judiska som kristna, iranska och platoniska influenser. De utgör en viktig religionshistorisk bakgrund inte bara till nya religiösa rörelser, utan även till muslimsk (sufism) och judisk mystik (kabbalah). Jonathan Pestes avhandling behandlar två hermetiska texter hämtade ur textsamlingen Corpus Hermeticum som uppvisar stora innehållsliga likheter med en grupp gnostiska texter. Peste menar därför att det inte går att strikt separera hermetism och gnosticism.

Ansiktsmodeller ger ”bandsnålare” videokommunikation

8 februari, 2002 - Linköpings universitet

Går det att kombinera en tredimensionell trådmodell av ett ansikte med verkliga bilder på samma ansikte? Och går det att få den dator som bygger upp den nya bilden att följa ansiktet också när personen i fråga gör en snabb rörelse eller delvis skymmer sig själv med handen?

Hantverksskicklighet gav status åt romerska män – men ej kvinnor

8 februari, 2002 - Göteborgs universitet

Lena Larsson Lovén, antikens kultur och samhällsliv
– disputation 16 mars 2002.
Hantverkare var generellt personer med låg status i den romerska samhällshierarkin och många av dem hörde dessutom till gruppen frigivna, det vill säga f d slavar. Men trots en låg social ställning så blev en del av dem genom sitt arbete ekonomiskt framgångsrika och ett påkostat gravmonument var ett vanligt sätt att manifestera denna framgång. För dessa grupper var just arbetet och ett yrke den ekonomiska bas som gjorde det möjligt att låta uppföra ett gravmonument, och motiv med anknytning till vardags- och yrkeslivet blev ett uppskattat sätt att uttrycka status och identitet. Detta gällde dock i första hand för männen.

Miljön viktig i politiken

7 februari, 2002 - Linköpings universitet

LO, SAF och Industriförbundet har under efterkrigstiden spelat en aktiv roll i miljöpolitikens utformning. Miljön har gjort sig gällande i såväl arbetsmarknadspolitiken som näringspolitiken och energipolitiken.

Svensk skatteprocess utvärderas vid Karlstads universitet: Uppdrag från riksdagens revisorer

7 februari, 2002 - Karlstads universitet

Börje Leidhammar, adjungerad professor i rättsvetenskap vid Karlstads universitet, har på uppdrag av riksdagens revisorer undersökt de förenklade lagar kring skatteprocessen som gäller sedan 1991. Han ska diskutera resultatet tillsammans med representanter från departement, domstolar, skatteförvaltningen, revisionsbyråer, banker m fl vid ett seminarium den 12 februari kl 14.00 i sal 11D 227 vid Karlstads universitet. Massmedia hälsas välkomna.

Regissör som leker med invanda föreställningar – Suzanne Ostens teraterregi

7 februari, 2002 - Umeå universitet

Avhandlingen undersöker Suzanne Ostens teaterregi med tonvikt på genus, särskilt gestaltningar av kvinnor på scenen. I tre exempelanalyser av Jösses flickor! Befrielsen är nära (1974), I lusthuset (1988) samt Besvärliga människor (1998/1999) belyser och diskuterar Christina Svens Ostens regiprocess som den tagit sig uttryck i dessa uppsättningar.