Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Fibriller armerar veden

19 februari, 2002 - SLU

Buntar av långa cellulosakedjor, mikrofibriller, bygger upp vedcellernas väggar, vilket ger styrka åt vedfibern och därmed trädstammen på samma sätt som armeringsjärn stärker betong. Cellväggen består av flera lager där mikrofibrillerna är orienterade åt olika håll. I en avhandling från SLU har Jonas Brändström studerat cellväggens uppbyggnad bl.a. med hjälp av en svamptyp, som skapar hålrum i cellväggen. Hålrummen visar hur de olika lagren är orienterade i förhållande till varandra.

Ultraviolett färgsignalering hos blåmes

19 februari, 2002 - Göteborgs universitet

Den påfallande slösande färgprakt man finner hos fåglar har ända sedan Darwins tid ofta ansetts vara en produkt av sexuellt urval. Till skillnad mot naturligt urval vilket gynnar egenskaper som ökar individens överlevnad,
så gynnar sexuellt urval egenskaper hos individer som främst ökar reproduktions framgången.

Bråkiga hannar – en belastning för arten

18 februari, 2002 - Stockholms universitet

Arter av apor där hannarna konkurrerar om honornas gunst har lägre reproduktionstakt än andra. Detta konstateras av Patrik Lindenfors som i dagarna vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet lägger fram sin doktorsavhandling om evolutionen av storleksskillnader mellan könen.

HTU-forskare ska stärka programvaruindustrin: Användarna fokuseras i nytt tvärvetenskapligt projekt

18 februari, 2002 - Högskolan Väst

Programvarubranschen är en toppmodern industri Men som fortfarande till stor del bygger på individuell hantverkskompetens och självlärda hackers. det är dags För forskarna att inta en mer framträdande roll. det säger Stefan Mankefors vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla som nu startar ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring programvaruteknik.

Låga halter av farliga metaller i ungdomars blod

18 februari, 2002 - SLU

Varje dag får vi i oss metaller, både farliga och nyttiga. Hur mycket som vår kropp tagit upp visar sig i blodets metallhalt. Ebba Bárány vid SLU har därför analyserat blodprover från två stora ungdomsgrupper i Uppsala och
Trollhättan. Av de farliga metallerna fanns bara låga halter, där blyhalten är en av de lägsta som hittills rapporterats. Kadmiumhalten var starkt beroende av rökvanor och socioekonomisk tillhörighet.

Dieselavgaser retar luftvägarna

16 februari, 2002 - Umeå universitet

Astmatiker som utsätts för diselavgaser drabbas av ökad retbarhet i luftrören visar en avhandling från Umeå universitet.Studier visar att asmatiker som utsätts för diselavgaser under kort tid kan få en långvarig påverkan på luftvägarna.

Utbredningen av omdiskuterad inlandsis rekonstruerad med hjälp av flygbilder

14 februari, 2002 - Stockholms universitet

Nya unika data visar att den nordamerikanska inlandsisen över östra Kanada hade en annan form och smälte bort under helt andra förhållanden än vad man tidigare antagit. Den sista isresten försvann så sent som 4 000 år före Kristus, då vi i Nordeuropa hade det förhållandevis varmt och behagligt. Resultaten påverkar i högsta grad hur man tolkar klimatutvecklingen kring Nordatlanten efter istiden slut. Detta visar Krister Jansson i sin doktorsavhandling i naturgeografi vid Stockholms universitet.

Evolutionär könskamp leder till biologisk kapprustning

14 februari, 2002 - Uppsala universitet

I djurvärlden är det inte chokladkartonger och uppvaktningskort som gäller. Där råder betydligt hårdare bud. Ny forskning bekräftar nu vad man tidigare trott: en evolutionär könskamp kan leda till en regelrätt biologisk kapprustning mellan hanar och honor. Resultaten presenteras av Göran Arnqvist vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala i samarbete med en kanadensisk forskarkollega i denna veckas nummer av vetenskapstidskriften Nature.

Bättre förbränning i mellanstora pannor

13 februari, 2002 - Linköpings universitet

För stora förbränningsanläggningar som värmeverk finns avancerade instrument som genom mätningar i rökgaserna visar hur förbränningen bör regleras. För mindre pannor är sådana instrument alltför dyra. Men nu har en alternativ, billigare teknik utvecklats vid Linköpings universitet.