Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ny internationell spetsutbildning inom turism på Handelshögskolan i Göteborg

23 januari, 2002 - Göteborgs universitet

I höst startar Handelshögskolan i Göteborg ett tre terminer långt mastersprogram i ”Tourism and Hospitality Management”, det första i sitt slag i Norden. I utbildningen, som bedrivs i nära kontakt med forskningen, integreras Handelshögskolans olika ämnen. Utbildningen syftar till att förbereda svenska och utländska studenter med en akademisk grundexamen för ledande befattningar inom turistindustrin. Programmet ingår i Handelshögskolans engelskspråkiga mastersutbildning, Graduate Business School, GBS. GBS drivs sedan starten 1997 med ekonomiskt stöd från Stiftelsen Richard C. Malmstens Minne. Drygt en tredjedel av GBS-studenterna kommer från utlandet.

Strategisk prispaketering hjälper bankerna bygga upp långsiktig kundlojalitet

22 januari, 2002 - Göteborgs universitet

Banker är duktiga på att paketera sina tjänster och erbjuda dessa paket till vissa kundgrupper. Däremot tänker bankerna inte tillräckligt långsiktigt för att lyckas hålla kvar kunderna då kundernas förutsättningar ändras. Genom att följa några gemensamma principer för strategisk prispaketering, utvecklade på Handelshögskolan i Göteborg, kan bankerna bygga upp en långsiktig kundlojalitet, från kundförhållandets början till dess slut.

Kaliumstyrd celldöd förbättrar behandling

22 januari, 2002 - Umeå universitet

Fredagen den 1 februari försvarar Linda Marklund, institutionen för medicinsk biovetenskap, klinisk kemi, samt institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, en avhandling om hur man via transporten av kaliumjoner till och från cellen kan påverka graden av apoptos och därmed förbättra behandling mot svåra svampinfektioner och många former av cancer.

Kultur, pengar och integration 23-25/1

22 januari, 2002 - Södertörns högskola

1999 var de pionjärer på en för Sverige helt ny högskoleutbildning som kombinerar studier i företagsekonomi med kulturvetenskap. Nu arrangerar studenterna på programmet Konst, kultur och ekonomi en konferens för att sätta fingret på några dagsaktuella områden inom kulturproduktion (”Cultural Management” är den internationella termen) och synliggöra detta nya utbildningsområde. Konferensen har tre teman:
kultur och samhällsintegration
kultur och arbetsliv
kultur och näringsliv

Från ytterskärgård till gammelskog

21 januari, 2002 - Stockholms universitet

För ungefär 9 000 år sedan började Stockholms norra skärgård växa fram när de första kobbarna torrlades ur Mastogloiahavet. Detta skedde när det som idag är ett höglänt skogsområde i gränsen mellan Vallentuna, Österåker och Norrtälje kommuner bildade den första ytterskärgården norr om Stockholm.

Marcus Storch gästprofessor på Handelshögskolan i Göteborg

21 januari, 2002 - Göteborgs universitet

Direktör Marcus Storch är ny innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidigare innehavare av professuren är Claes Dahlbäck (2001) och Björn Wolrath (2000).

Alla 22-åriga män i Umeå kommun erbjuds självtest för klamydia

21 januari, 2002 - Umeå universitet

Under den här veckan erbjuds alla 22-åriga män i Umeå kommun att själva testa om de bär på en klamydiainfektion. Det är en forskargrupp vid Umeå universitet som framför allt vill ta reda på hur vanlig sjukdomen är i befolkningen

Konferens om språkteknologi

21 januari, 2002 - Linköpings universitet

Språkteknologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde där språkforskning kombineras med IT. Målet kan vara t ex att åstadkomma datoröversättningar som närmar sig kvaliteten hos mänskliga översättningar, att allmänheten ska kunna ställa en fråga till ett automatiskt system hos någon myndighet och få ett kort och begripligt svar, eller att man ska kunna programmera videon genom några enkla röstkommandon.

Myten avlivas – banker bemöter kvinnor och män lika

18 januari, 2002 - Göteborgs universitet

Tvärtemot vad som ofta framkommer i debatten i media, diskrimineras inte kvinnliga företagare vid sina kontakter med banker. Detta visar en doktorsavhandling som presenterats på Handelshögskolan i Göteborg. I avhandlingen beskrivs hur representanter för småföretag upplever tjänstekvaliteten i ett enskilt rådgivningsmöte, men också hur nöjda de är på en övergripande nivå med aktuella möten. Den empiriska undersökning som ligger till grund för avhandlingen omfattar företagare som har en etablerad kundförbindelse i en av Sveriges storbanker.

Synktrotronljus med röntgenlaser

18 januari, 2002 - Lunds universitet

En frielektronlaser kan bli nästa utvecklingssteg för synkrotronljuslaboratoriet MAX-lab i Lund. Men en sådan hoppas man kunna producera synkrotronljus i mycket högre frekvenser och med ännu större ljusintensitet än i dag. Ett internationellt uppmärksammat genombrott för frielektronlasrar skedde för ett år sedan vid Argonne National Laboratory utanför Chicago. Försöken vid Argonne ingår i en färsk doktorsavhandling från MAX-lab.