Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Förbättrad diagnos av Parkinson-sjukdomar

8 december, 2000 - Göteborgs universitet

Doktorsavhandling
Tre delvis nya tester, som aldrig tidigare utvärderats tillsammans, ger en säkrare och snabbare diagnostik av Parkinsons sjukdom och Parkinson-plus sjukdomar än som tidigare varit möjligt.
Andelen felaktigt diagnostiserade fall är idag betydande. Den tydligare diagnostiken kommer att förbättra omhändertagandet av patienterna och ökar möjligheterna att prova ut nya behandlingar.

Svensk forskare får stort amerikanskt anslag

8 december, 2000 - Göteborgs universitet

Henrik Semb, högskolelektor i utvecklingsbiologi vid Institutionen för
Medicinsk och Fysiologisk Kemi, Göteborgs universitet, har tillsammans med
en amerikansk forskargrupp erhållit ett stort anslag, 6 miljoner kronor
under 3 år, från Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) i USA.
Anslaget är ämnat att studera bukspottkörtelns anläggning under
fosterstadiet.

Geografisk ojämlikhet i äldreomsorgen

7 december, 2000 - Stockholms universitet

I ett internationellt perspektiv har Sverige en omfattande offentlig äldreomsorg i form av hemhjälp, trygghetslarm, dagvård, mattjänst samt särskilda äldreboenden, t.ex. servicehus, ålderdomshem, sjukhem. Äldre människor har enligt lag rätt till vård och omsorg utifrån sina behov, oberoende av ekonomi eller samhällsposition, och det är kommunerna som har ansvaret för att de äldre får den hjälp som de behöver. Nu visar en studie att det finns mycket stora – och oförklarliga – skillnader mellan Sveriges kommuner när det gäller gamla människors möjlighet att få denna hjälp. Det råder nämligen geografisk ojämlikhet inom äldreomsorgen.

Hindunationalism och demokrati

7 december, 2000 - Stockholms universitet

Den indiska hindunationalismen har under de senaste decennierna utvecklats från en närmast marginell politisk inriktning till en av de dominerande aktörerna inom indisk politik. Det största hindunationalistiska partiet, Bharatiya Janata Party (BJP), sitter idag i regeringsställning och utmanar etablerade föreställningar om sekularism och demokrati inom indisk politik genom att förespråka bildandet av en hinduisk stat.

Lösa kvinnor och hård kontroll – kommunal prostitution i Stockholm

7 december, 2000 - Stockholms universitet

De så kallade lösaktiga kvinnorna i Stockholm var från 1830-talets början ständigt övervakade. Vanligt folk skulle skyddas och både polisen och läkarkåren utgjorde vaktstyrkan. Såväl kvinnornas medicinska status som var de rörde sig i det offentliga rummet var föremål för kontroll. Kvinnorna fick inte gå på vissa gator, inte bära vilka kläder de ville och inte heller röra sig i grupp. Utegångsförbud rådde efter 23.00.

Nya rön om Skelleftesjukan presenteras av umeforskare

7 december, 2000 - Umeå universitet

En modell för mekanismen bakom den s.k. Skelleftesjukan har nu presenterats av forskare vid Umeå universitet. För första gången i världen har de kunnat visa förändringar i strukturen hos det ämne som ligger bakom sjukdomen.

Nya rön om människan ålder och ursprung: Alla härstammar från afrikansk urmoder

7 december, 2000 - Uppsala universitet

En studie av bl.a. Uppsalaforskare som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature i dag utgör det hittills starkaste belägget för teorin att alla människor har ett gemensamt ursprung i Afrika. Bakom artikeln står Uppsalaforskarna Ulf Gyllensten och Max Ingman som samarbetat med professor Svante Pääbo i Leipzig.

Neoliberalismen eliminerar medelklassen i Tredje Världen?

6 december, 2000 - Stockholms universitet

I de flesta länder i Tredje Världen där de inhemska entreprenörerna varit svaga har staten fått spela en dominant roll inte bara politiskt utan även i ekonomin och produktionen. Staten har många gånger vuxit oproportionerligt mycket och med den en högt utbildad medelklass, som via staten tillägnat sig makt och inflytande. Under 80- och 90-talen har Tredje Världens stater i stor utsträckning av IMF och Världsbanken påtvingats en strukturanpassningspolitik med inriktning på reduktion av den offentliga sektorn. Detta har resulterat i massarbetslöshet bland medelklassen i dessa länder. En fråga som genast väcks är vad som har hänt med alla dessa utbildade människor, när de nu blivit utestängda från den statliga sektorn som har varit deras huvudsakliga arbetsgivare och källa till makt, prestige och social mobilitet.

Alkalimetaller på heta ytor – grunden för en ny partikeldetektor

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

Magnus Hagström, Inst för kemi, Fysikalisk kemi, Göteborgs universitet avser att avlägga filosofie doktorsexamen i kemi, med inriktning mot fysikalisk kemi med avhandlingen ”Alkali Ion Desorption at Atmospheric Pressure: Desorption Kinetics and Detection of Individual Alkali Salt Particles”

Konstgjord knäled ger onormalt rörelsemönster

6 december, 2000 - Göteborgs universitet

I Sverige får varje år fler än 3000 patienter en plastprotes inopererad i knäleden. Majoriteten av patienterna är nöjda med resultatet.
I en studie vid Göteborgs universitet visar det sig dock att alla undersökta patienter som fått ledytan i knät ersatt med en konstgjord led hade ett onormalt rörelsemönster jämfört med friska knän.