Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Betydligt säkrare metoder hittar vanliga mag/tarm-bakterier

23 januari, 2001 - Göteborgs universitet

Nya molekylärbiologiska metoder har utvecklats för att kunna identifiera och
karakterisera mag/tarm-bakterierna Campylobacter och Helicobacter pylori.
Campylobacter-arter är en vanlig orsak till diarré. Helicobacter pylori
infekterar över hälften av jordens befolkning, men endast ca 13 procent av
de infekterade insjuknar i magsår och i vissa fall magcancer.

Om konsten att förstå och bli förstådd utan ord

23 januari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 2 februari 2001 försvarar Karin Sundin, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, en doktorsavhandling om ordlös kommunikation i vården. Hur uppnår man en känsla av ”förståelse och att vara förstådd” när ord inte kan användas?

Att mäta ”det sjätte sinnet”

22 januari, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 26 januari försvarar Johan Lönn, Belastningsskadecentrum, Arbetslivsinstitutet, och Idrottsmedicinska enheten, Umeå universitet, en avhandling om metoder att mäta människans rörelse- och positionssinne, något som har betydelse bl.a. för att ställa diagnos på sjukdomar och skador i muskler och leder.

OS-kampanjer bedrivs i blindo: mutornas roll överdriven

22 januari, 2001 - Luleå tekniska universitet

Det är inte alls nödvändigt att muta IOK-medlemmar för att få arrangera Olympiska Spel. En överväldigande majoritet av IOK-medlemmarna väljer den stad, som bäst uppfyller den Internationella Olympiska Kommitténs mål, och inte av andra skäl. Det framgår av en ny doktorsavhandling som kartlagt vilka faktorer som avgör vilken stad som får OS.

Ökade möjligheter till geografisk IT för miljön

22 januari, 2001 - Stockholms universitet

Förbättrad redovisning av begränsningar och osäkerhet i digitala kartor skulle ge ökat genomslag för geografisk IT ute i samhället. Detta gäller särskilt för sektorer som naturvård, kulturmiljövård och miljöövervakning där vaga eller tvetydiga begrepp och värderingar måste kunna hanteras. I sin doktorsavhandling, som Ola Ahlqvist lägger fram vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet, presenterar han en teoretisk bakgrund till några av problemen med hantering av digital geografisk information samt några förslag till hur dessa problem kan tacklas.

Energiskog kan rena cesiumsmittad mark

22 januari, 2001 - SLU

Energiskog (Salix) är ett bra odlingsalternativ på jordbruksmark som
kontaminerats av radioaktivt nedfall. Yuehua von Fircks, SLU, visar att
stamved från sådan mark kan förbrännas utan risk och återföras som aska.
Cesium anrikas nämligen främst i rötterna, och upptaget går att påverka med
kaliumgödsling. I framtiden kan detta göra det möjligt att sanera smittade
områden.

Gruppdiskussioner enade vård- och omsorgspersonal

21 januari, 2001 - Umeå universitet

Studien har genomförts bland personal inom särskilda boendeformer för äldre personer och för personer med funktionshinder. Avhandlingen har sin utgångspunkt i Ädelreformen, som bland annat innebar att sjuksköterskor från landstingets sjukvårdsinriktade kultur kom att ingå i samma arbetsgrupper som personal inom kommunens sociala omsorgsinriktade kultur.

Betong påverkar slutförvaring

20 januari, 2001 - Chalmers tekniska högskola

Användningen av betong i slutförvar för radioaktivt avfall kan påverka förvarets funktion, visar ny doktorsavhandling från Chalmers. Den totala mängden cellulosa i avfallet måste hållas på en låg nivå, annars kan den alkaliska nedbrytningen medföra ökade utsläpp.

Socialpolitik i ett utvecklingsperspektiv

19 januari, 2001 - Stockholms universitet

Socialpolitik i ett utvecklingsperspektiv” är rubriken på det anförande som bistånds- och migrationsminister Maj-Inger Klingvall ska hålla när Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan idag har sin examenshögtid för nyblivna socionomer. Tid: kl. 16.00 Plats: Aulan, Stockholms universitet Sveaplan (f.d. Sveaplans gymnasium) – De sociala frågorna har kommit alltmer i blickpunkten för Sveriges internationella biståndsverksamhet, […]

Att övervaka djur på djupet

19 januari, 2001 - SLU

Djursamhällen i sjöar och vattendrag kan förändras naturligt eller som en
följd av mänsklig påverkan. För att kunna avgöra skillnaden är det viktigt
att ha kunskap om den förväntade naturliga variationen. Leonard Sandin,
SLU, har därför kartlagt hur bottendjurens antal och artsammansättning ser
ut på olika platser och vid skilda tidpunkter.