Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Uppsalastudier om barns och tonåringars matvanor; Tidig bantning riskfaktor för ätstörning

20 november, 2000 - Uppsala universitet

Tonåringars attityder till mat och hur man uppmärksammar barns ätstörningar, är ämnen för två nya Uppsalastudier. Annika Wesslén har gjort en kartläggning av vanliga tonåringars inställning till mat, medan Klara Halvarsson i sin avhandling pekar på flickors tidiga bantning och på hur skolhälsovården skulle kunna fånga upp riskbeteenden.

Samerna i storsamhället: en fråga om kulturmord och glömska!

17 november, 2000 - Göteborgs universitet

Värdegrunden, tematiserad forskning vid GU anordnar den 25-26 november 2000 NORDISK SAMEKONFERENS I GÖTEBORG På Humanisten, Göteborgs universitet, Renströmsgatan 6, sal C430 Skolfolk, forskare, lärarutbildare träffar företrädare för sameorganisationer, Svenska kyrkan mfl för att diskutera samernas situation i storsamhället och samernas roll i skolans undervisning.

Apor styr robotarm med hjälp av signaler från hjärnan

16 november, 2000 - Göteborgs universitet

Medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet:
Forskare från Göteborgs universitet har tillsammans med forskare från Duke
University i USA lyckats få apor att styra en robotarm med signaler från
den egna hjärnan. Resultaten är ett steg på vägen mot att hjälpa t ex
totalförlamade patienter att återfå viss funktionsförmåga.

Stort behov av utbildning om kroniska sjukdomar

16 november, 2000 - Linköpings universitet

– Det finns ett stort intresse bland patienter och deras anhöriga av information om kroniska sjukdomar. Det konstaterar Sam Nordfeldt från avdelningen för pediatrik och Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Hälsouniversitetet i Linköping. Han har gjort ett utbildningsmaterial om diabetes som blivit mycket efterfrågat, trots att det för diabetes redan finns en hel del patientutbildning.

Modern svensk sjöfart – en bransch i kris

16 november, 2000 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Den moderna svenska sjöfarten är en bransch i kris. Nedbemanningen på svenskflaggade fartyg har överskridit den gräns där ny teknik inte längre kan ersätta mänsklig arbetskraft. Sjömännen mår allt sämre. Monotoni och tristess som sedan urminnes tider varit en del av arbetet och livet till sjöss, har blivit allt mer framträdande på dagens fartyg i takt med att bemanningen minskats. Att i det läget tala om organisatoriska förändringar i effektiviseringssyfte ombord på fartygen blir därför ihåligt – inte minst ur sjösäkerhetssynpunkt.

Hannar samarbetar i leken om honorna

16 november, 2000 - Uppsala universitet

Ett nära samarbete med släkten ökar chansen att locka till sig honor under leken. Nya rön från bl.a. tre Uppsalaforskare pekar på att den genetiska variationen i den svartvita mannakinens lek är mindre än man trott. Genom ett nära samarbete i leken som lockar honor, försäkrar sig familjen om att dess anlag förs vidare. Resultaten presenteras i dagens nummer av tidskriften Nature.

Vilken roll spelade Wedberg i den svenska filosofins historia?

15 november, 2000 - Göteborgs universitet

Idéhistorikern Jonas Schiött granskar i sin doktorsavhandling den svenske filosofen Anders Wedberg (1913-78) och det stora inflytande han hade över Sveriges filosofiska utveckling under mitten av 1900-talet.

Är ”den svenska tanten” död? : Doktorsavhandling – Humanistiska fakulteten

15 november, 2000 - Göteborgs universitet

Äldre människor framställs ofta som gamla, sjuka och vårdbehövande. En annan bild är den penningstarka pensionären som på grund av många samlade ATP-poäng kan förverkliga de drömmar hon eller han haft som yrkesverksam men först nu har tid att genomföra. Någonstans mellan dessa båda ytterligheter återfinns dock de flesta av dagens pensionärer även om dessa inte så ofta uppmärksammas. Speciellt äldre kvinnor osynliggörs och i de fall de ges utrymme är det ofta som representanter för den stora hemmafrugenerationen från 1940- och 1950-talen eller i media som schablonbilden av ”den svenska tanten”.

Europeiskt jätteprojekt; Gigantisk anläggning för materialforskning till Sverige?

15 november, 2000 - Uppsala universitet

Ett gemensamt europeiskt projekt i kolossalformat – en experimentell
anläggning för materialforskning – har alla fördelar av att lokaliseras
till Skandinavien. Det hävdar den intresseorganisation som nu bildats av
svenska och danska forskare och där fysiker vid Uppsala universitet är
drivande.

Att mäta livskvalitet vid prostatacancerbehandling

14 november, 2000 - Umeå universitet

Fredagen den 24 november försvarar Per Fransson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Quality of Life and side effects in patients with Localized Prostate Cancer. Evaluation with self-assessment questionnaires. Svensk titel: Livskvalitet och symtom hos patienter med lokaliserad prostatacancer. Utvärdering med en patientenkät.