Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Vilken roll spelade Wedberg i den svenska filosofins historia?

15 november, 2000 - Göteborgs universitet

Idéhistorikern Jonas Schiött granskar i sin doktorsavhandling den svenske filosofen Anders Wedberg (1913-78) och det stora inflytande han hade över Sveriges filosofiska utveckling under mitten av 1900-talet.

Är ”den svenska tanten” död? : Doktorsavhandling – Humanistiska fakulteten

15 november, 2000 - Göteborgs universitet

Äldre människor framställs ofta som gamla, sjuka och vårdbehövande. En annan bild är den penningstarka pensionären som på grund av många samlade ATP-poäng kan förverkliga de drömmar hon eller han haft som yrkesverksam men först nu har tid att genomföra. Någonstans mellan dessa båda ytterligheter återfinns dock de flesta av dagens pensionärer även om dessa inte så ofta uppmärksammas. Speciellt äldre kvinnor osynliggörs och i de fall de ges utrymme är det ofta som representanter för den stora hemmafrugenerationen från 1940- och 1950-talen eller i media som schablonbilden av ”den svenska tanten”.

Europeiskt jätteprojekt; Gigantisk anläggning för materialforskning till Sverige?

15 november, 2000 - Uppsala universitet

Ett gemensamt europeiskt projekt i kolossalformat – en experimentell
anläggning för materialforskning – har alla fördelar av att lokaliseras
till Skandinavien. Det hävdar den intresseorganisation som nu bildats av
svenska och danska forskare och där fysiker vid Uppsala universitet är
drivande.

Att mäta livskvalitet vid prostatacancerbehandling

14 november, 2000 - Umeå universitet

Fredagen den 24 november försvarar Per Fransson, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Quality of Life and side effects in patients with Localized Prostate Cancer. Evaluation with self-assessment questionnaires. Svensk titel: Livskvalitet och symtom hos patienter med lokaliserad prostatacancer. Utvärdering med en patientenkät.

Höga halter tungmetaller i Stockholms vattenområden

9 november, 2000 - Uppsala universitet

Sjöbottnar inom Stockholmsområdet visar fem gånger högre sedimentation av tungmetaller som kadmium, koppar, kvicksilver och bly jämfört med omgivande områden. Martin Lindström har i sitt avhandlingsarbete utvecklat metoder och modeller för att ge en mer tillförlitlig bild av tungmetaller i sjöar.

Tyst epidemi på återtåg: Jodbrist snart under kontroll

9 november, 2000 - Uppsala universitet

När man bygger upp program för jodbristkontroll i världens fattiga
länder, krävs också kostnadseffektiva metoder för att utvärdera insatserna.Uppsalaforskaren Stefan Peterson, som studerat dessa frågor i Tanzania och Centralafrikanska Republiken, föreslår i sin avhandling billiga och effektiva metoder för kontroll av jodbrist. Hans avhandling är ett led i ett långsiktigt forskningsprogram för att avhjälpa de skador som orsakas av jodbrist i bl.a tredje världen.

Student i Luleå polisanmäls för databrott

8 november, 2000 - Luleå tekniska universitet

En student vid Luleå tekniska universitet har polisanmälts för misstänkt databrott. Studenten har med hjälp av s.k. ”lösenordsknäckarprogram” obehörigen fått tillgång till ett stort antal användarkonton i universitetets datornät.

– Vi ser mycket allvarligt på dataintrång. Studenten är polisanmäld och han är tills vidare avstängd från all användning av universitetets datorer, säger Bengt Lennartsson, prefekt vid Institutionen för systemteknik.

Kemi- och mineralforskning i Luleå får 40 miljoner kronor

7 november, 2000 - Luleå tekniska universitet

Ett nytt forskningscentrum till gagn för gruv- och mineralindustrin bildas vid Luleå tekniska universitet. Agricola Research Center finansieras med 25 miljoner kronor av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och 15 miljoner av LKAB, Boliden Mineral AB och MinFo.

– Det är väldigt glädjande för hela universitetet med ett så starkt stöd från en så statusfylld finansiär som SSF, säger rektor Ingegerd Palmér.

Hattmakeri och forskning – liknande lärande

6 november, 2000 - Luleå tekniska universitet

Forskaren Elisabet Jernström, Luleå tekniska universitet, vill ändra på den gamla synen på hur lärande går till i praktiska utbildningar.

– Mina studier visar att lärlingsutbildningar och det lärande som sker mellan mästare och lärling på många sätt går att jämföra med det lärande som sker t ex i forskarutbildning.