Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Ny Uppsalaavhandling: Samarbete särintressens styrka

27 april, 2001 - Uppsala universitet

I den politiska debatten framförs ofta tanken att intressegrupper, eller
särintressen, har betydande möjligheter att påverka beslut. I en ny
avhandling visar emellertid Magnus Carlsson vid Uppsala universitet med exemplen Mälarbanan och Svealandsbanan att ekonomiska och politiska överväganden på ett nationellt plan var viktiga för det slutliga resultatet.

Årets Sigrid Arrhenius’ stipendier är utdelade

26 april, 2001 - Stockholms universitet

Matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har utsett tre mottagare av 2001 års stipendier ur Sigrid Arrhenius’ stipendiefond. Stipendierna har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaterna får 90.000 kronor vardera. Johan Andersson, 29 år, är forskarstuderande i matematik. Han kommer i höst att disputera på en avhandling med titeln […]

Kirurgi – enda chansen vid svår övervikt

26 april, 2001 - Uppsala universitet

Övervikt är ett ökande problem i västvärlden som leder till bl a hjärt-och
kärlsjukdomar, diabetes samt en rad psykosociala problem. Den enda
effektiva behandlingen på långsikt är olika kirurgiska behandlingar, menar
Agneta Westling i sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Ny Uppsalaavhandling: Ingen ökning av cancer bland avloppsarbetare

26 april, 2001 - Uppsala universitet

Trots att avloppsreningsarbetare exponeras för en mängd olika skadliga
ämnen och sjukdomsframkallande mikroorganismer, tyder inget på ökad förekomst av cancer i gruppen. Detta är ett av de nya rön som presenteras i
Lennart Friis avhandling vid Uppsala universitet.

Nya Uppsalarön om mammografisk hälsokontroll

26 april, 2001 - Uppsala universitet

Om man kan jämföra nytagna mammografier med äldre bilder minskar antalet
onödiga återbesök. Ett datorbaserat bildanalyssystem ökade däremot
arbetsbördan för röntgenläkarna. Det är ett par av de resultat med
anknytning till allmän mammografisk hälsokontroll som Mercidyl Gelig
Thurfjell presenterar i en doktorsavhandling som läggs fram den 4 maj vid Uppsala universitet. Hon visar också att lokala återfall
av bröstcancer kan orsakas av cellprovstagning och att vissa typer av små
cancertumörer har sämre prognos än andra.

Matförgiftning spåras med DNA-test

25 april, 2001 - SLU

Sjukdomen listerios orsakas av en bakterie som kan föröka sig i livsmedel
även vid kylskåpstemperatur. Bakterien kan orsaka hjärnhinneinflammation
hos personer med nedsatt immunförsvar och framkalla abort hos gravida, och
dessa grupper bör därför undvika att äta riskprodukter.
Nu har veterinär Helle Unnerstad från SLU utvecklat DNA-tester som gör det möjligt att särskilja olika kloner (stammar) av bakterien, vilket gör det lättare att undersöka hur smittan sprids. I sitt doktorsarbete visar hon bland annat
att det kan vara mycket svårt att utrota bakterien i en livsmedelslokal.

Uthålligt skogsbruk och markanvändning i Sydostasien

25 april, 2001 - SLU

Hur kan fattiga bönders berättigade strävanden att höja sin levnadsstandard
förenas med nationella utvecklingsambitioner eller internationella mål att
avsätta skog för bevarande av biologisk mångfald och klimat? Den frågan
berör Mats Sandewall i en doktorsavhandling från SLU i Umeå.

Dagens skogsmaskiner klarar att avverka i känsliga miljöer

24 april, 2001 - SLU

Dagens skogsmaskiner och dess förare klarar att avverka skog med riklig
underväxt av naturlig föryngring, med acceptabla skador på föryngringen och
till rimliga kostnader. Det visar Dan Glöde i en ny avhandling vid SLU.

Så målade Prins Eugen

24 april, 2001 - Göteborgs universitet

I sin avhandling behandlar Ole Ingolf Jensen vilka pigment och måleritekniker som prins Eugen (1865-1947) använde i sina målningar. Undersökningarna baseras främst på naturvetenskapliga undersöknings- och analysmetoder. Utifrån dessa har han även kommit fram till vilka Eugens konstnärliga intentioner var. Som supplement till de naturvetenskapliga undersökningarna har arkivundersökningar utförts, där informationer från de brev som Eugen skrev och mottog från sina konstnärsvänner både bekräftar och kompletterar resultaten från de naturvetenskapliga undersökningarna.