Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Positiv särbehandling av män i socialtjänsten

19 april, 2001 - Stockholms universitet

Trots att de manliga medarbetarna är i klar minoritet i socialförvaltningen blir de extra stöttade och positivt särbehandlade. Det medför att de lättare kan göra karriär. Man är, så att säga, rädd om de få män som finns i organisationen. De kvinnliga medarbetarna känner sig ändå inte negativt särbehandlade. Kvinnorna dominerar av tradition socialtjänsten. 80 […]

”Kvinnor har ansvaret, män är ett driftstyrt problem”

18 april, 2001 - Stockholms universitet

Vissa bilder av mäns och kvinnors sexualmönster har länge dominerat i svenska sexualpolitiska texter. Kvinnan är föränderlig. Mannen ostyrbar. Hon har ansvaret för den välplanerade sexualiteten. Han är ett driftstyrt problem. Detta har lett till att de direkta sexualpolitiska åtgärderna riktats mot kvinnor. Ibland för att uppmuntra sexuell frigörelse, ibland med krav på återhållsamhet. Mönstret blir synligt i de analyser av offentliga sexualpolitiska texter från 1935–1977 som Birgitta Sandström genomfört och som hon presenterar i sin avhandling.

Hur mycket kyla tål man egentligen?

18 april, 2001 - Luleå tekniska universitet

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet framgår hur mycket kyla man tål beroende på vilka material man tar i. Forskarstuderande Qiuqing Geng, vid Industriell ergonomi, har undersökt hur den som jobbar i kyla ska kunna skydda sina händer mot nedkylning vid arbete med olika typer av material.

Skatter styr avverkningsnivåer i den svenska skogen

18 april, 2001 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Den 27 april lägger nationalekonomen Sune Håkansson fram sin licentiatavhandling ”Räntefördelningen och dess påverkan på skogsbruket”. I avhandlingen analyseras skattereglernas, och då i synnerhet räntefördelningens, effekter på det svenska skogsbruket. Med utgång i det sk Faustmann-Pressler teoremet visar Håkansson att ändringar i skogsbeskattningen under 1990-talet påverkar skogsavverkningen på ett avgörande sätt.

Nya professorer vid Stockholms universitet

17 april, 2001 - Stockholms universitet

Christian Diesen, processrätt Han har företrädesvis sysslat med bevisvärdering, särskilt i brottmål, och givit ut ett tiotal böcker i ämnet, men har också sysslat med asylrätt, brottsofferproblematik och utgivit en studie om lekmän som domare. Han föreläser ofta utanför universitetet om bevisteori och förhörsteknik för domare, poliser, åklagare och advokater och bygger större delen av […]

Vinddrivna interna vågor viktiga för havets dynamik

17 april, 2001 - Göteborgs universitet

Turbulenta flöden är vanligt förekommande i naturen, och förekommer exempelvis i atmosfärens gränsskikt (nära marken), i havsströmmar, i floder, eller i strömningen kring en flygplansvinge. Det är viktigt att kunna beskriva effekten av turbulens i vätskor (i atmosfären eller i havet), eftersom den styr hur vätskan blandas. Blandningen är i sin tur viktig att känna till eftersom den påverkar exempelvis ytvattentemperatur, värmetransporter i havet och i atmosfären, molnbildning och nederbördsmängd.

Norrbottensstudie om snarkning som sjukdomsymtom

17 april, 2001 - Umeå universitet

Fredagen den 27 april försvarar Lars-Gunnar Larsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, en avhandling som visar att 18 procent av männen och 7 procent av kvinnorna har problem med snarkning eller andningsuppehåll under sömnen av den omfattningen att det oroar anhöriga. Snarkande kvinnor remitteras inte vidare för utredning i samma usträckning som snarkande män.

Barn som enbart ammas har bättre infektionsskydd

15 april, 2001 - Uppsala universitet

Barn som enbart får modersmjölk under de första fyra till sex månaderna
efter födseln har mindre risk för infektioner. Det visar Clara Aarts, som i
sitt avhandlingsarbete redovisar studier av mammors amningsmönster och
barnens hälsa.

Förbättrade beräkningsmetoder för magnetresonansspektroskopi

15 april, 2001 - Uppsala universitet

Beräkningsmetoder för att karakterisera frekvensinnehållet i data och för
att analysera innehållet i magnetresonanssignaler behandlar Tomas Sundin i
sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet. Metoderna kan speciellt användas inom medicinsk forskning där kvaliteten på insamlade data ställer stora krav på
beräkningsalgoritmerna.