Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

Du och hälsoriskerna

3 maj, 2001 - Uppsala universitet

Människor är olika långa, korta, tjocka, smala och dessutom olika
känsliga. När riskerna hos ett kemiskt ämne skall bedömas är det viktigt
att ta hänsyn till individuella skillnader. Fredrik Jonsson har i sitt
avhandlingsarbete vid Uppsala universitet tagit fram en ny modell för att göra det i uppskattningen av hälsorisker i arbetsmiljön.

Deltidsarbete – bättre än sitt rykte.

2 maj, 2001 - Stockholms universitet

Ungefär en tredjedel av kvinnor i arbetsför ålder i Sverige arbetar deltid. De som arbetar deltid är framför allt småbarnsmammor och kvinnor med fysiskt tunga arbeten. Andelen deltidsarbetande har sjunkit under 80- och 90-talen, men deltidsarbete är fortfarande en vanlig arbetsform. Frågor kring deltidsarbete är därför viktiga välfärds- och jämställdhetsfrågor. Per Båvner undersöker orsaker till och konsekvenser av deltidsarbete i sin avhandling som han i dagarna lägger fram vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Minska utsläppet av kompostgaser!

2 maj, 2001 - SLU

Den organiska delen av hushållssoporna omvandlas till mull i kommunala
kompostanläggningar, men under utsläpp av flera oönskade kompostgaser.
Agronom Barbro Beck-Friis vid SLU har i sitt doktorsarbete studerat hur de
betydande utsläppen av den försurande gasen ammoniak varierar under
komposteringsprocessen. Även växthusgaserna lustgas och metan kan bildas,
speciellt om komposten inte vänds och luftas regelbundet.
– I framtiden bör man kompostera hushållsavfallet i slutna system för att
rena gaserna och omvandla kväve i luften till vätska, menar hon.

Sjukgymnastikens ändrade villkor

2 maj, 2001 - Umeå universitet

Att arbeta i privat verksamhet är den mest populära framtida karriären bland studenter i sjukgymnastutbildning. Åldringsvård, psykiatrisk vård och akutsjukvård i offentlig regi är däremot inte önskvärda. Det visar en avhandling som försvaras den 11 maj av Ann Öhman, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin samt Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.

Den okända Selma Lagerlöf

30 april, 2001 - Göteborgs universitet

Lisbeth Stenberg, litteraturvetenskap – disputation 4 maj 2001

En okänd Selma Lagerlöf – ung, djärv och gränsöverskridande, träder fram i Lisbeth Stenbergs avhandling, som behandlar Lagerlöfs författarskap fram till 1895. Nytt material visar att det finns gott om humor och ironi, men även känsliga kärleksdikter, i Lagerlöfs skrivande före debuten. Lekfullheten går som en röd tråd genom diktandet, men när Gösta Berlings saga utkom upplevde Lagerlöf mötet med kritikerna som en vingklippning. Hon såg sig därefter tvungen att ändra sitt skrivsätt. Det blev en konst i förklädnad.

Ny Uppsalaavhandling: Samarbete särintressens styrka

27 april, 2001 - Uppsala universitet

I den politiska debatten framförs ofta tanken att intressegrupper, eller
särintressen, har betydande möjligheter att påverka beslut. I en ny
avhandling visar emellertid Magnus Carlsson vid Uppsala universitet med exemplen Mälarbanan och Svealandsbanan att ekonomiska och politiska överväganden på ett nationellt plan var viktiga för det slutliga resultatet.

Årets Sigrid Arrhenius’ stipendier är utdelade

26 april, 2001 - Stockholms universitet

Matematisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har utsett tre mottagare av 2001 års stipendier ur Sigrid Arrhenius’ stipendiefond. Stipendierna har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaterna får 90.000 kronor vardera. Johan Andersson, 29 år, är forskarstuderande i matematik. Han kommer i höst att disputera på en avhandling med titeln […]

Kirurgi – enda chansen vid svår övervikt

26 april, 2001 - Uppsala universitet

Övervikt är ett ökande problem i västvärlden som leder till bl a hjärt-och
kärlsjukdomar, diabetes samt en rad psykosociala problem. Den enda
effektiva behandlingen på långsikt är olika kirurgiska behandlingar, menar
Agneta Westling i sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Ny Uppsalaavhandling: Ingen ökning av cancer bland avloppsarbetare

26 april, 2001 - Uppsala universitet

Trots att avloppsreningsarbetare exponeras för en mängd olika skadliga
ämnen och sjukdomsframkallande mikroorganismer, tyder inget på ökad förekomst av cancer i gruppen. Detta är ett av de nya rön som presenteras i
Lennart Friis avhandling vid Uppsala universitet.