Proteiner är långa kedjor av aminosyror som veckar ihop sig på ett visst bestämt sätt. Beroende på den slutgiltiga tredimensionella strukturen, får proteinerna olika funktioner. När man studerar proteinveckning gör man det ofta genom att titta på hur proteinet uppför sig under olika destabiliserande förhållanden.

Genom att öka förståelsen för hur proteiner bildar sin tredimensionella struktur hoppas man nå ökad insikt om vad som händer när proteiner bildar felaktiga strukturer. Dessa felaktiga strukturer kan leda till aggregationer, hopklumpningar, som i sin tur kan orsaka sjukdomar såsom galna ko-sjukan och Alzheimer. Under senare år har en mängd tekniker utvecklats som möjliggör sådana studier.

Lördagen den 14 september försvarar Annika Kjellsson Lind, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: Characterisation of Partly Folded States in Proteins using Hydrogen Exchange. Svensk titel: Karakterisering av olika stadier av denatuering hos proteiner med hjälp av väteutbyte.
Disputationen äger rum kl. 09.30 i KBC, sal KB3B1. Fakultetsopponent är docent Göran Karlsson, Molekylär Bioteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Annika Kjellsson Lind nås på:
Tel: 090-786 63 23
E-post: Annika.kjellsson@chem.umu.se