Ett hinder i utvecklingen av nästa generations biologiska läkemedel är svårigheten att hitta stabila och patientvänliga formuleringar, vilket innebär att många lovande behandlingar aldrig når patienten idag. Därför har RISE fått i uppdrag av Vinnova och Vetenskapsrådet, att tillsammans med industri och akademi, däribland Lunds universitet med MAX IV, och Malmö universitet, skapa ett internationellt ledande centrum som ska utveckla nya plattformar för formuleringar och sprida kunskap om formuleringar av biologiska läkemedel och produkter. Målet är en ökad livskvalitet för patienten.

Det nya centrumet, NextBioForm, har en finansiering om totalt 38 MSEK under 2 år och ska generera ny kunskap, nya formuleringar och ny metodik för att öka produktstabiliteten hos biologiska läkemedel och produkter och på så sätt öka möjligheterna till behandling. Ett biologiskt läkemedel är ett preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung som levande celler eller vävnad.

RISE samlar, i sitt uppdrag som innovationspartner, industri och akademi för att skapa ett internationellt ledande centrum inom området med uppdrag att utveckla nya formuleringsplattformar och sprida kunskap kring formuleringar av biologiska läkemedel och produkter. En modell för hållbar samverkan mellan aktörer av olika slag och med olika position i utvecklingskedjan kommer också att tas fram.

Det nya centrumet omfattar såväl små som stora företag inom biologisk läkemedels- och produkttillverkning, avancerade analystekniker, regulatoriska frågor och kontraktsforskning. Dessa partners är samlade i två geografiska noder med stark biotechverksamhet; Stockholm/Uppsala och Lund/Malmö.

– Tillsammans kommer vi att överbrygga gapet mellan produktion av aktiva substanser och produkttillverkning och på så sätt bidra till nya läkemedelsprodukter som kan göra skillnad för patienter och hälso- och sjukvården, säger centrumledare Anna Fureby.

Sobi, som utvecklar och marknadsför nya biologiska läkemedel för sällsynta sjukdomar, är ett av de företag som ingår som partner i samarbetet.

– Vi och andra företag inom området är beroende av kompetens, tjänster och tekniker inom läkemedelsformulering för att kunna utforma innovativa och framgångsrika terapier. Inom biologiska läkemedel har detta varit en bristvara och vi ser mycket positivt på att NextBioForm med RISE i spetsen nu kommer att lägga fokus på detta område, säger Jonas Fransson, Director Drug Product Development på Sobi och ordförande i industriella styrgruppen inom NextBioForm.

För mer information kontakta:

Anna Fureby, centrumledare NextBioForm vid RISE,
tfn: 010 516 60 46, e-post: anna.fureby@ri.se

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se

Presskontakt:
Alice Brax
Telefon:
010-516 69 88
Epost:
alice.brax@ri.se
Presskontakt:
Magnus Rysjö
Telefon:
010-516 69 46
Epost:
magnus.rysjo@ri.se
Presskontakt:
Joakim Jakobsson
Telefon:
072-452 66 32
Epost:
joakim.jakobsson@ri.se