Hög kvalitet, motiverade studenter samt god forskningsanknytning är några av omdömena i utvärderingen.

Samtidigt anser utredarna att det behövs en bra vidareutbildning i anslutning till veterinärprogrammet. Därför föreslås inrättandet av en AT-tjänstgöring för studenterna som examineras.

Utvärderingen av veterinärprogrammet har gjorts både nationellt (av Högskoleverket) och internationellt (av European Association of Establishments for Veterinary Education).

– Det är oerhört glädjande att utvärderingarna av veterinärprogrammet och forskarutbildningen är så positiva. Det känns som en bekräftelse på att vi lyckades behålla en hög kvalitet under de år vi tvingades till stora besparingar, säger Arvid Uggla, dekanus vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU.

– Samtidigt gäller det nu att ta hand om de goda råd vi fått inför utvecklingen av det nya veterinärprogrammet. Att forskarutbildningen får så goda vitsord känns betryggande när SLU nu ska satsa på nya forsknings- och utbildningsanläggningar.

Högskoleverkets bedömargrupp konstaterar att veterinärprogrammet och forskarutbildningen håller hög kvalitet och uppvisar flera förtjänstfulla inslag såsom hög lärarkompetens, god studerandemiljö samt god forskningsanknytning. Såväl studenterna som doktoranderna tar i hög utsträckning ut sina examina inom de givna tidsramarna.

Högskoleverket poängterar att forskningsmiljön vid SLU är ovanligt stark. Det finns en närhet mellan lärare och studenterna på veterinärprogrammet, vilket betraktas som mycket positivt. Även studiemiljön på SLU:s campusområde i Uppsala får ett plus i kanten.

Utvärderingen föreslår även förbättringar och behov av utveckling på vissa områden. I första hand föreslås införandet av en strukturerad vidareutbildning som liknar läkarprogrammets AT-tjänstgöring. En utredning bör tillsättas för att utreda hur en sådan kan utformas. Vidare behöver det internationella studentutbytet för veterinärprogrammet utvecklas och förbättras, samt att utbildningsorganisationen måste bli tydligare.

För mer information: Arvid Uggla, dekanus fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU 0703-42 34 33 dekanus.vh@adm.slu.se Camilla Björkman, studierektor grundutbildningen, SLU 018-67 17 78 camilla.bjorkman@kv.slu.se

Presskontakt:

Mikael Jansson,

Telefon:

018-67 14 56

Mobil:

073-370 71 11