Totalt tillförs de högre svenska lärosätena fem nya miljarder genom forsknings- och innovationspropositionen. Merparten av pengarna går till extra anslag till de olika lärosätena, men hela 1,8 miljarder kronor konkurrerar högskolor och universitet om. Av dessa pengar ska 1,35 miljarder kronor nu fördelas på 20 strategiska forskningsområden. Tillsammans har lärosätena sökt över 15 miljarder kronor.

I och med ansökningarna fördjupar SLU samarbetet med universiteten i Uppsala, Umeå och Lund samt med KTH i Stockholm.

– Det är glädjande att vi har flera starka forskningssamarbeten tillsammans med andra lärosäten, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU. Med Umeå universitet satsar vi inom tre olika områden där vi redan har framstående forskningssamverkan. Det gäller hållbart nyttjande av naturresurser: främst skog, molekylär biovetenskap och bioenergi. Med Uppsala universitet har vi samverkan inom energiområdet liksom också inom forskning om ekosystemtjänster och biologisk mångfald, där våra forskargrupper kompletterar varandra.

– Samarbetet med KTH handlar framförallt om energiforskning och med Lunds universitet gäller det samverkan inom området vårdvetenskap, där SLU har unik kompetens inom rehabiliteringsområdet.

För att få stöd ska projekten vara av högsta internationell kvalitet och ha strategisk betydelse för samhället och näringslivet. De medel som utlyses i de strategiska satsningarna ges som stöd till uppbyggnaden av hela forskningsområden och kan därför ge betydande tillskott till viktiga profilområden för universitetet.

– SLU söker inom områden där vi redan är starka och där vi planerar fortsatta strategiska satsningar – oavsett utfallet av ansökningarna, fortsätter Lisa Sennerby Forsse. Det är inte minst inom områden som hållbart nyttjande av naturresurser där vi med vår unika profil bland annat har ett nationellt ansvar för Fortlöpande miljöanalys.

I maj kommer de internationella expertpanelerna att sammanträda i Stockholm. Totalt engageras 130 forskare i bedömningsarbetet. I mitten av juni lämnar så forskningsråden och Energimyndig¬heten rekommendationer till regeringen om vilka lärosäten som bör beviljas bidrag. Regeringen fattar det slutgiltiga beslutet. Efter fem år utvärderas de beviljade ansökningarna.

För mer information kontakta avd.dir. Per Jennische, ledningskansliet vid SLU. Tel. 018-67 30 01, 0730-79 90 01