Tillgång till genomtänkta regler och rutiner, respektive avsaknad av detta, är den mest avgörande skillnaden beträffande hur arbetet med socialbidrag bedrivs i kommunerna. I kommuner med höga kostnader är regler för handläggningsförfarande och beslutsfattande diffusa. Kontrollen av såväl verksamheten som de uppgifter klienter lämnar om sin ekonomi är låg. Tjänstemännen har stor handlingsfrihet, vilket medför risk för orättvisa och godtyckliga beslut.

Förutom skilda kostnadsnivåer framgår att skilda sätt att organisera och arbeta med bidragen även medför skilda konsekvenser beträffande rättssäkerhet och service. Bidragsbedömning innebär att man samtidigt med tillhandahållande av hjälp till klienterna ska utöva kontroll, så att de bidrag som utbetalas sker i rätt omfattning och till rätt personer. Konventionellt har detta ansetts innebära motstridiga uppgifter, omöjliga att genomföra samtidigt. Det empiriska materialet i denna studie visar emellertid att förhållandet inte nödvändigtvis är av motstridig karaktär.

Låga kostnader förklaras inte av en krånglig ansökningsprocedur eller långa väntetider, det tycks inte leda till att klienterna löser problemen på annat sätt. Resultaten ger indikationer om att det är troligt att problemen och därigenom kostnaderna istället ökar. Studien visar att det är möjligt att samtidigt med en hög servicenivå hålla kostnaderna för bidragen nere. I kommuner med låga kostnader för socialbidrag finns en hög grad av kontroll, samtidigt som såväl servicenivå och rättssäkerhet är hög. I kommuner med höga socialbidragskostnader är nivån låg både beträffande kontroll, service och rättssäkerhet. Där är det endast personalomsättning och kostnader för bidragen som ligger på en hög nivå.

Doktorsavhandlingens titel: Kontroll eller handlingsfrihet? – en studie av organiseringens betydelse i socialbidragsarbetet.

Disputationen äger rum fredag 8 februari kl 10.00 i aula Svea, Sveaplan. Opponent är professor Lennart Nygren, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Ingrid Byberg kan nås på tfn 070-687 71 18, e-post ingrid.byberg@socarb.su.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: