-Redan när jag jobbade som matematiklärare i åk 4-9 förvånades jag över hur ovana eleverna var att kommunicera vad de egentligen gjorde när de räknade olika uppgifter. Särskilt tydligt blev det för elever som hade det svårare i skolan. Alla var också väldigt bundna av att räkna uppgifter för att komma framåt i matteboken. 

Syftet med Cecilia Segerbys avhandling är att utforma och analysera både strategier och aktiviteter för att få elever att resonera om matematik i en åk 4. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan elevers läsförmåga och matematiska förmåga redan från åk 4 och att detta följer med under hela skoltiden.

Vissa hoppade över texten

Först gjorde Segerby en mängd förstudier. I dessa såg hon bland annat att eleverna hade svårt att läsa och koda av texterna som föregick själva mattetalet i matematikboken. Vissa elever hoppade helt enkelt över texten och gick rakt på uppgiften. Hon upptäckte även att elevernas skrivförmåga var starkt begränsad när de skulle skriva ner vad de höll på med.

Utifrån dessa förstudier byggde hon sedan sin intervention, genom att utföra en educational design research, tillsammans med klassläraren. Det betydde att hon var inne i klassrummet och var med och påverkade matematikundervisningens upplägg tillsammans med läraren.

Vad står tal och siffra för?

I denna studie sjösattes de fyra strategierna, klargöra, förutsäga, fråga och summera, för att utveckla elevernas förmåga att resonera om matematik. En aktivitet var att eleverna skulle upprätta en ordlista och kunna klargöra vad exempelvis begreppet tal och siffra stod för. För många var det svårt att beskriva trots att läraren försökt att vägleda och stötta. En annan aktivitet var att summera vad de kände till innan och efter de arbetat med geometri.

-Hela syftet var att få eleverna att resonera kring matematik genom att sjösätta strategier vad gäller läsning och skrivning.

Så vilka är de viktigaste resultaten?
– Eleverna utvecklade sin läs och skrivförmåga och resonemangsförmåga i o m interventionerna, säger Cecilia Segerby. Deras resonemang blev rikare då de använde fler matematiska begrepp och mer egna ord för att förklara vad de höll på med. Helklassdiskussionerna blev också mer innehållsrika då elevernas anteckningar lyftes. En viktig aspekt var att kulturen i klassrummet hade en väsentlig roll för hur eleverna utvecklade förmågan att resonera.

-Det är viktigt att visa att redan elever i 4:an kan utveckla läs- och skrivstrategier som rustar dem för deras framtida matematiska lärande.

Vem ska läsa avhandlingen?

– Jag tror att blivande lärare och verksamma lärare ska finna den inspirerande. Jag hoppas även att forskare inom det matematikdidaktiska fältet kommer ha intresse av den.

Text: Helena Smitt

Mer information:
Cecilia Segerby
tel. 040-665 88 30

Avhandlingens titel: Supporting mathematical reasoning through reading and writing in Mathematics. Making the implicit explicit.

Disputationen sker den 15 september kl. 10:15 i D 138, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10,
Malmö högskola.

Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Lärosätet startade 1998 och har vuxit till landets största högskola med 1 800 medarbetare och omkring 24 000 studenter. Malmö högskola utbildar framtida lärare, sjuksköterskor, tandläkare, socionomer men även samhällsvetare, ingenjörer, stadsplanerare, interaktionsdesigners och idrottsvetare. Forskningen är flervetenskaplig och samhällsnära inom områden som till exempel migration och flyktingfrågor, urbana miljöer, sakernas internet, biofilm och biologiska gränsytor, sexologi, hälsa och tandvård. Samarbeten sker på bred front med såväl näringsliv som offentlig sektor.

Presskontakt:
Lotta Orban
Telefon:
0709-655 492
Epost:
lotta.orban@mah.se
Presskontakt:
Helena Smitt
Telefon:
0709-655 355
Mobil:
040-665 80 62
Epost:
helena.smitt@mah.se
Presskontakt:
Charlotte Löndahl Bechmann
Telefon:
040 – 665 7879
Mobil:
072 – 210 97 19
Epost:
charlotte.londahl.bechmann@mah.se
Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Mobil:
0709 655 372
Epost:
magnus.jando
Presskontakt:
Carolin Lind
Telefon:
040-66 57889
Mobil:
072-702 29 73
Epost:
carolin.lind@mah.se