För att säkra och vidareutveckla en hög kvalitet i utbildningen har mycket arbete ägnats åt framväxten av forskning och utveckling kring Nästa Generations Lärande (NGL). Utbildning på avancerad nivå har tillkommit med beslut om mastersutbildningar i dels Business Intelligence, dels Metallformning och ytteknik.

Att 2010 har varit ett mycket gott år framgår av årsredovisningen som behandlades av högskolestyrelsen vid sammanträdet den 17 februari. Stora utmaningar väntar dock framöver enligt Högskolans budgetunderlag för 2012 – 2014 som nu ska lämnas in till regeringen.

– Vi sätter mycket kraft på att skapa ett nödvändigt utrymme för de strategiska satsningar, bl a inom NGL-projektet, som vi anser är viktiga att göra, betonar rektor Marita Hilliges. Vi ser glädjande nog redan påtagliga resultat av att vi har bestämt oss för att vara tidigt ute för att underlätta övergången till en lägre verksamhetsnivå då det statliga stödet minskar.

Kraven på en anpassning till en lägre verksamhetsnivå beror på att det s k takbeloppet minskar 2012. Det tillfälliga tillskottet för att öka studentintaget vid en svår arbetsmarknad försvinner 2012. Till detta kommer att studieavgifter införs i höst för studenter från länder utanför EU/EES, något som väntas leda till att antalet studenter från dessa länder minskar kraftigt i hela landet.

Inom utbildningsområdet kommer Högskolan enligt budgetunderlaget 2012 – 2014 att prioritera utbildningsprogram som har en särskild betydelse inom regionen och för viktiga samhällsfunktioner.

Det är med dagens programutbud:
sjuksköterskeprogrammet med påbyggnader, lärarprogrammen och ingenjörsprogrammen.
Inom forskningen avser Högskolan att ta sig an uppgiften att mer aktivt bidra till regionens, nationens och Europas utveckling för att främja tillväxt och utveckling. Resurser för detta långsiktiga arbete kan bara skapas genom att Högskolans fasta forskningsanslag ökas, åtminstone i takt med det ökande antalet studenter, påpekar Högskolan till regeringen i budgetunderlaget.
I budgetunderlaget vill nu Högskolan få:

Ett ökat utbildningsutrymme från regeringen. Takbeloppet föreslås öka med 15 mkr, från 397 till 412 mkr, för att ge utrymme att behålla volymen inom lärarutbildningarna. Därtill föreslås en ökning av antalet platser inom medieområdet från 20 till 40, vilket innebär en ökning av takbeloppet med ytterligare 10 mkr.

Ett särskilt uppdrag för FoU-programmet NGL med 20 mkr/år för att stärka möjligheterna att sprida resultat och initiera projekt med andra lärosäten och aktörer.
                                                                                                                                                                                                                         
Högskolan Dalarna i siffror – ur Årsredovisning 2010
65 utbildningsprogram, varav 18 på avancerad nivå
1 234 kurser
18 063 studenter
11 831 studenter inom nätbaserad utbildning
1 679 internationella studenter
7 256 helårsstudenter
5 434 helårsprestationer, prestationsgrad 74,9 %
1 141 examina
733 anställda, motsvarande 580 personår
35 professorer
44 % disputerade lärare
66 forskarstuderande
590 mkr i omslutning, varav 98 mkr och 47 % externfinansiering inom forskningen
590 mkr i intäkter (jfr 549 mkr föregående år)
524 mkr i kostnader jfr 482 mkr föregående år)
66 mkr i resultat för (jfr 67 mkr föregående år)
152 mkr i myndighetskapital vid utgången av 2010 (jfr 86 mkr föregående år)

 
 

För ytterligare information, kontakta gärna
Marita Hilliges, rektor
telefon 070-577 71 31
Peter Samuelsson, styrelsens ordförande
telefon 070-656 57 34
Bengt Eriksson, förvaltningschef
telefon 070-699 18 70