Det traditionella sättet att utvärdera testresultat har begränsad möjlighet att förutsäga prestationsförmågan hos alpina elitskidåkare. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Fystest är i sig ett alltför trubbigt instrument för en så komplex sport som utförsåkning. För att testet ska ge praktiskt användbar information om åkarens förmåga måste betydelsen analyseras på individnivå, säger Robert Nilsson, doktorand i idrottsmedicin vid Umeå universitet.

Det övergripande syftet med doktorsavhandlingen var att undersöka den prediktiva, det vill säga förutsägande, förmågan hos fysiologiska testresultat och kroppskompositionsdata för tävlingsmässig prestationsförmåga i alpin skidåkning.

Resultaten av samtliga tre studier i avhandlingen visar att fysiologiska testresultat och antropometriska data, det vill säga data gällande kroppskomposition, inte kan predicera tävlingsmässig prestationsförmåga hos vare sig junior- eller senioralpinskidåkare på elitnivå, om data analyseras på gruppnivå. Detta beror delvis på att den grenspecifika prestationsförmåga i alpin skidåkning påverkas av en rad olika dimensioner vars relativa betydelse för skidåkningsprestanda varierar på individnivå.

När insamlade data analyserades på individuell nivå kunde emellertid valida multivariat-modeller, det vill säga modeller med flera variabler åt gången, med hög prediktiv förmåga för tävlingsmässig prestationsförmåga genereras. Resultaten i avhandlingen visar att det traditionella sättet att utvärdera testresultat har en begränsad möjlighet att förutsäga prestationsförmåga hos alpinskidåkare på elitnivå.

– Det finns helt enkelt inte en standardform för hur en utförsåkare ska vara byggd eller prestera, utan olika egenskaper kan komplettera och kompensera varandra, säger Robert Nilsson.

Studierna som ingår i avhandlingen följde en experimentell, hypotesgenererande utformning som inkluderade alpinskidåkare på både junior och senior elitnivå̊. I studierna korrelerades fysiologiska testresultat och antropometriska data med FIS-punkter för att identifiera och undersöka den prediktiva förmågan hos fysiologiska testresultat för tävlingsmässig prestationsförmåga i alpin skidåkning. Betydelsen av testresultaten undersöktes med hjälp av bivariat, det vill säga två variabler åt gången, och multivariat dataanalys.

Robert Nilsson är uppvuxen i Malmberget. Han har under flera år jobbat som fystränare åt det alpina landslaget.

För mer information, kontakta gärna
Robert Nilsson
Telefon: 070-358 75 65
E-post: robert.nilsson@umu.se

Till avhandlingen

Om disputationen
Robert Nilsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, försvarar torsdag 13 juni kl. 13.00 sin avhandling Prediktion av tävlingsmässig prestationsförmåga hos alpin skidåkare på elitnivå. Fakultetsopponent Örjan Ekblom, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm. Huvudhandledare Christer Malm. Plats: Aulan, Vårdvetarhuset.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805