– Detta är en unik satsning i sitt slag. I ett litet land som Sverige, och inom en begränsad sektor som byggområdet, så kan det vara svårt för universiteten att enskilt konkurrera internationellt. Därför krävs en nationell kraftsamling och samarbete, menar generaldirektörerna Rolf Annerberg, Forskningsrådet Formas, och Per Eriksson, VINNOVA.

Sveriges Bygguniversitet ska aktivt verka för en profilering och samordning av forsknings- och utbildningsverksamheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer eller motsvarande vid Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan, KTH, Lunds Tekniska högskola, LTH och Luleå tekniska universitet, LTU.

– Bygguniversitet kommer inte bara att höja kvaliteten på svensk byggforskning utan borgar även för hög kvalitet på grundutbildningen. Detta är mycket viktigt för byggsektorn, säger Ruben Aronsson, VD på SBUF, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond.

I en studie utförd 2003 av Chalmers, KTH, LTH och LTU framkom att svensk byggforskning befinner sig i kris. Ett samarbetsprojekt, Utvecklingsprogram för samordnad profilering av svensk byggforskning, inleddes för att lägga grunden till en god forskningsbas inom samhällsbyggnadssektorn och behålla en högkvalitativ grundutbildning inom området i Sverige. Detta har nu utmynnat i Sveriges Bygguniversitet, en samarbetsorganisation som finansieras av VINNOVA, Forskningsrådet Formas, SBUF och berörda universitet. Planen är att Sveriges Bygguniversitet år 2011 ska vara ett etablerat nätuniversitet i full drift.

Under det första året ligger fokus på utveckling av en långsiktig forskningsstrategi, utveckling av en plan för generationsskifte bland forskningsledarna samt på en kartläggning av existerande utbildningsprogram och identifiering av behov och möjligheter till samordning.

Sture Blomgren, sture.blomgren@bredband.net, sture.blomgren@formas.se, 070-783 96 41
Ove Lagerqvist, ove.lagerqvist@skanska.se, 070-665 5013