Tomas Lundmark är utbildad jägmästare och ett välbekant ansikte i hela den skogliga sektorn, men även lokalt i hemkommunen Vindeln där han är aktiv politiker. Sedan årsskiftet axlar han nu uppdraget som ledare för Sveriges största lärosäte för skoglig forskning och utbildning som också har regeringsuppdraget att bedriva nationell övervakning och analys av skogsmiljön.

Han har en stor och mångsidig kunskap om den skogliga sektorn och ett brett kontaktnät, såväl inom skogsbranschen som inom rikspolitiken och har även arbetat med regional utveckling.

– Tomas kombinerar i sin person både en skicklighet som forskare och en unik förmåga att kommunicera med olika aktörer, såväl inom skogssektorn och i samhället i stort, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor för hela SLU. Det är viktiga egenskaper för SLU och jag har också ett stort förtroende för Tomas kapacitet och förmåga att som dekanus leda fakulteten.

Tomas Lundmark är född 1955 i Burträsk, Västerbotten. Han disputerade 1996 i skogsskötsel och har arbetat som chef över de skogliga försöksparkerna sedan 1987. Den rollen har gjort att hans forskning spänt över ett brett spektra som rör allt från hotade lavar till intensivgödsling av granskog. Vidden i forskningen ledde till att han kom att leda det pågående forskningsprogrammet Future Forests som handlar om hur framtidens skogsbruk ska hanteras och som är den största forskningssatsningen inom svenskt skogsbruk.

Dekanus Tomas Lundmark, tel. 070-631 7412