Regeringen har idag gett Formas tre nya uppdrag som stärker Sveriges förmåga att uppnå de globala hållbarhetsmålen. De tre uppdragen är:

  • Formas ska leda ett nationellt tioårigt forskningsprogram om livsmedel
  • Formas blir värdmyndighet för ett klimatpolitiskt råd
  • Formas ska inrätta en särskild miljöanalysfunktion

– Jag är både stolt och glad över det förtroende som regeringen visar Formas och vår förmåga att arbeta med komplexa frågeställningar. De nya uppdragen är viktiga pusselbitar i arbetet med de globala hållbarhetsmålen, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Uppdragen stärker Formas fortsatta arbete för en hållbar utveckling. Det nya forskningsprogrammet om livsmedel innebär att Formas får en större roll och mer ansvar i arbetet med att bygga upp de nationella forskningsprogrammen. Det klimatpolitiska rådet ökar Formas förmåga att bygga kunskap inom klimatområdet. Analysfunktionen innebär att arbetet med nyttiggörande av forskningens resultat förväntas öka väsentligt.

För mer information:
Ingrid Petersson, generaldirektör +46 703 50 23 39
Emilie von Essen, presschef Formas, +46 702 81 40 38

Bakgrund:

Livsmedelsforskning

Formas har länge arbetat för att ytterligare stärka livsmedelsforskning. Dagens beslut innebär att Formas får 50 miljoner kronor under åren 2017 – 2019 för att inom ramen för livsmedelsstrategin inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram för livsmedel. Programmet ska stärka Sveriges konkurrenskraft genom att bidra till ökad behovsmotiverad forskning, innovation, spridning och kommersialisering av forskningsresultat samt till ökad kunskap för utbildning inom livsmedelskedjan.

Klimatpolitiskt råd

Formas får i uppdrag att förbereda att vara värdmyndighet för ett klimatpolitiskt råd. Tillsammans med nya klimatmål och en klimatlag är rådet en del i propositionen om ett klimatpolitiskt ramverk. Rådet ska vara ett expertorgan som granskar och bedömer hur den politik som nuvarande och kommande regeringar lägger fram är förenlig med klimatmålen. Formas uppgift blir att stödja rådet med handläggning, administration och kommunikation.

Miljöanalys

Formas får i uppdrag att inrätta en särskild funktion för miljöanalys med uppdrag att sammanställa och sammanfatta befintlig forskning för att göra den tillgänglig. Till funktionen kommer ett särskilt beslutsorgan att knytas. Den nya verksamheten kommer att bygga vidare på det arbete som idag drivs hos Stockholm Environment Institute, SEI, inom Mistra EviEM och funktionen förväntas vara på plats 1 januari 2018.

Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.

Presskontakt:
Emilie von Essen
Telefon:
0702814038
Epost:
eve@formas.se