Coronaviruset har f√∂r√§ndrat mycket i v√•r tillvaro. I ett nytt projekt ska forskare i historia och omv√•rdnad vid Lule√• tekniska universitet ‚Äď tillsammans med ett stort antal andra intressenter ‚Äď samla in kunskaper och erfarenheter fr√•n den p√•g√•ende pandemin.

Det nya ettåriga projektet, som fått 3,1 miljoner kronor i finansiering av forskningsrådet Formas, har särskilt fokus på samer och renskötsel, äldreboenden och demensvård samt pandemins konsekvenser i gränsområdena mot Finland och Norge.
‚Äď Renen bryr sig inte om nationsgr√§nser eller pandemier. P√• v√•ren vandrar fj√§llrenarna som de alltid gjort v√§sterut mot norska kusten. Till h√∂sten √•terv√§nder de till skogs- och kustlandet i √∂st. Norges och Finlands st√§ngda gr√§nser har d√§rf√∂r medf√∂rt omfattande konsekvenser f√∂r rensk√∂tseln, s√§ger projektledaren May-Britt √Ėhman, docent i milj√∂historia.

Omvårdnadsforskarna Malin Olsson och Catharina Melander ska genomföra en delstudie med fokus på äldreomsorg och demensvård.
‚Äď F√∂r personer med demens √§r n√§rst√•ende livsviktiga. Deras erfarenheter av hur covid-19-pandemin har p√•verkat vardagen har stor betydelse f√∂r att b√§ttre hantera liknande situationer i framtiden, s√§ger Malin Olsson, bitr√§dande professor i omv√•rdnad.

Fånga upp hur aktörer hanterar pandemin

Ut√∂ver forskare vid Lule√• tekniska universitet deltar i det nya projektet ocks√• Riksorganisationen Same √Ątnam, enskilda rensk√∂tare, Ersta Sk√∂ndal Br√§cke h√∂gskola, Uppsala universitet och forskare fr√•n framst√•ende universitet i Norge, USA, Kanada och Japan. Norrbottens museum medverkar tillsammans med Laponiatjuottjudus och Pite√• museum med en omfattande insats i projektet. En forskare ska p√• heltid arbeta med projektet p√• Lule√• tekniska universitet.

‚Äď Norrbottens l√§n och den arktiska regionen spelar en viktig roll i Sverige, Norden och Europa, samtidigt som f√∂ruts√§ttningarna h√§r i viktiga avseenden √§r helt annorlunda √§n i syd. D√§rf√∂r √§r det viktigt att f√•nga upp hur olika akt√∂rer i regionen upplever och hanterar pandemin, s√§ger Dag Avango, professor i historia vid Lule√• tekniska universitet.

Forskarna gör datainsamling i form av material från sociala medier, bilder, filmer och intervjuer, samt dokumenterar sina egna upplevelser av pandemin. Det insamlade materialet ska användas som underlag för historiska jämförelser och för kommande forskningsprojekt.
‚Äď En b√§ttre f√∂rst√•else f√∂r en pandemis samh√§lleliga p√•verkan bidrar till att b√§ttre hantera den i nuet och kan st√§rka framtida generationers beredskap. Spanska sjukan, som f√∂r ett sekel sedan h√§rjade sv√•rt i Norrbotten, medf√∂rde en omfattande debatt om bristerna i sjukv√•rden i l√§net, vilket ledde till en stor satsning p√• sjukstugor, s√§ger May-Britt √Ėhman.

Hon säger att det är viktigt att analysera de olika åtgärderna mot pandemin som diskuteras.
‚Äď Hur f√∂rh√•ller sig satsningar p√• munskydd, tester och vaccinering gentemot satsningar p√• sjukv√•rd, l√§kemedel, √§ldreomsorg och egenv√•rd? Vad medf√∂r r√§dsla, st√§ngda gr√§nser och p√•bud om social distansering f√∂r mellanm√§nskliga relationer och f√∂r samh√§llet nu och p√• sikt? F√∂r tio √•r sedan s√•g vi en v√§rldsomsp√§nnande pandemi i form av svininfluensan, men den fick aldrig de konsekvenser i form av gr√§nsst√§ngningar och restriktioner som nu skett med covid-19.

Vid frågor, kontakta:
Dag Avango, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, tel 0920-49 15 73, dag.avango@ltu.se
May-Britt √Ėhman, docent, projektledare och g√§stforskare i historia vid Lule√• tekniska universitet,¬†may-britt.ohman@ltu.se

Mer om det nya projektet:
Projektet är tvärvetenskapligt och supradisciplinärt. Detta innebär bland annat att samarbetsparter och berörda som är verksamma utanför akademin, ses som experter inom sina respektive områden och ges avgörande utrymme att bidra med perspektiv och kunskap för att utveckla frågeställningar och analyser.

De frågor som projektet ställer utgår från nyckelbegreppen sårbarhet, resiliens, risk, oro, trygghet, vetenskaplig osäkerhet, mänsklig säkerhet, hälsa och välbefinnande:

  • Hur ser enskildas erfarenheter, handlingar och sociala mobilisering ut inom olika grupper i f√∂rh√•llande till pandemin och de √•tg√§rder som vidtagits av myndigheter och politiker s√•som social distansering, gr√§nsst√§ngningar, begr√§nsning av allm√§nna sammankomster och bes√∂ksf√∂rbud?
  • Hur kan genus-, minoritets- och urfolksperspektiv, levda erfarenheter och f√∂rsta-person-perspektiv med ifr√•gas√§ttande av urbana normer liksom funktionsnormer bidra till en inkluderande syn p√• m√§nsklig s√§kerhet, krishantering och anpassning?
  • Hur kan historiska j√§mf√∂relser med tidigare pandemier och kriser som Norrbotten drabbats av bidra till st√§rkta m√∂jligheter till m√§nsklig s√§kerhet, krishantering och anpassning?

Projektet leds av forskare i historia vid Lule√• tekniska universitet. Samarbetsparter √§r forskare i omv√•rdnad vid Lule√• tekniska universitet, Institutionen f√∂r V√•rdvetenskap vid Ersta Sk√∂ndal Br√§cke h√∂gskola, Centrum f√∂r m√•ngvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Institutionen f√∂r bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet, Norrbottens Museum, Pite√• museum, Laponiatjuottjudus, Riksorganisationen Same √Ątnam samt samiska rensk√∂tare. Forskare vid universitet i japanska Kobe, norska Troms√∂, Alberta i Kanada samt Michigan, USA, bidrar med specifik expertis samt internationella j√§mf√∂relser.

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi har 1700 anställda och strax över 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 29
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se
Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se