I en aktuell studie visar forskare vid Malmö universitet vad som får socialsekreterare att stanna i yrket och på arbetsplatsen. Vad är det som ger tillfredsställelse och glädje i arbetet och vilja att stanna kvar?

Socialsekreterare har länge haft det tufft i Malmö och övriga Sverige. Inte blev det lättare med den omfattande flyktingströmmen 2015 och 2016. Stress, underbemanning, fler administrativa uppgifter, tyngden av klienters berättelse m.m. har gjort att många bytt jobb eller lämnat yrket. Omsättningen av personal på vissa socialkontor i Malmö närmade sig för några år sedan 50 procent.

Stort moraliskt engagemang

— Människovårdande yrken bygger på stort moraliskt engagemang, säger Hanne Berthelsen, forskare på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, CTA, vid Malmö universitet och en av de inblandade forskarna. Oberoende av om omsorgen/omvårdnaden handlar om studenter, små barn, patienter eller klienter i socialsekreterares fall. Vad som är viktigt för dessa yrkesgrupper är att ha ett gott samvete i det arbete man utför.

I den nu aktuella studien har forskarna identifierat utmaningar men också förtjänster i jobbet hos bland annat socialsekreterare i Malmö.
Via ett frågeformulär som rör organisation och sociala faktorer har socialsekreterare fått besvara ett stort antal frågor rörande arbetsmiljön.

Fokus på det positiva

En av analyserna har fokus på just positiva utfallsmått. Alltså vad är det som ger tillfredsställelse och glädje i arbetet och lusten och viljan att stanna kvar i organisationen?

När det gäller tillfredsställelse med arbetet har frågorna bland annat handlat om framtidsutsikter på jobbet, fysiska arbetsförhållanden, hur ens kunskaper används i organisationen och hur socialsekreteraren ser på sitt arbete som helhet. När det gäller arbetsglädje har frågorna rört engagemang, om man känner sig uppslukad av jobbet, möjligheten att kunna fördjupa sig, om arbetet upplevs som inspirerande m.m. När det gäller lusten och viljan att stanna kvar handlar frågorna om lojaliteten med sin arbetsplats, om man funderat på att byta jobb och om man kan rekommendera andra att söka sig till sin nuvarande arbetsplats.

Upplevelse av att prestera ett kvalitativt bra jobb

— Det mest slående resultatet är att om man upplever att man bedriver ett kvalitativt bra arbete så vill man också stanna kvar på jobbet och man är tillfreds, säger Hanne Berthelsen.
— Oavsett vilka vi tittade på så fanns ett tydligt samband mellan den kvalitet man upplevde kunna leverera på avdelningen och jobbtillfredsställelsen och viljan att stanna kvar. Ju högre man värderade kvaliteten desto mer nöjd var man med jobbet. Det har också ett tydligt samband med kärnan i det sociala arbetet. Upplever man en god relation med klienterna och då inte bara man själv utan att också att kollegorna levererar bra kvalitet då blir man också mer lojal med sin arbetsplats.

Olika synpunkter måste komma fram

Berthelsen och hennes kollegor undersöker alltså kvalitet som ett mått på hur medarbetare skattar sina möjligheter att utföra arbetet bra och tillfredsställande. Det rör också hur de skattar kvaliteten på den avdelning där de arbetar.
— Jag tror att det är viktigt att hitta en definition på kvalitet som är rimlig för just en organisation eller avdelning. Ofta har man olika synpunkter på vad som är kvalitet och det är viktigt att inte bara ledningen utan också medarbetarna får en möjlighet att diskutera frågan.

Mer information: 
Hanne Berthelsen

Retaining social workers: The role of quality of work….

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

– 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

– 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt:
Helena Smitt
Telefon:
0709-655 355
Mobil:
040-665 80 62
Epost:
helena.smitt@mau.se