Borrelia burgdorferi överförs till människor via fästingbett och kan därmed orsaka infektionssjukdomen Lyme-borrelios. Avhandlingen studerar molekyler och processer som är kopplade till strukturen och funktionen av cellmembranet i denna bakterie. Studierna gäller särskilt vilken funktion tre proteiner — P13, CtpA och bbMGS — har för Borreliabakterien och hur de bidrar till dess förmåga att orsaka sjukdom. P13-proteinet bildar ett s.k. porin, vilket fungerar som en kanal för transport av ämnen genom bakteriens yttermembran. Poriner har visats ha betydelse för vissa bakteriers förmåga att orsaka sjukdom. CtpA är ett proteas, dvs. ett enzym som som bryter ner eller tar bort delar av andra proteiner. CtpA-enzymet klipper bort en bit av P13- proteinet och denna process har troligtvis betydelse för hur det senare ska hamna på rätt ställe och korrekt bilda transportkanalen. bbMGS är ett enzym som syntetiserar en glykolipid, dvs. en fettmolekyl med en sockermolekyl. Denna är en viktig komponent för Borreliabakteriens membranstruktur och känns även igen av det mänskliga immunförsvaret. På sikt kan bättre förståelse för hur dessa proteiner fungerar och samverkar möjliggöra utveckling av nya metoder för diagnos, prevention och behandling av Lyme-borrelios.

Avhandlingen har titeln ”Functional analysis of the membrane associated proteins P13, CtpA, and bbMGS from Borrelia burgdorferi spirochetes”. Svensk titel: ”Funktionell analys av de membranassocierade proteinerna P13, CtpA och bbMGS från Borrelia burgdorferi spiroketer”.
Disputationen äger rum kl 09.00 i föreläsningssalen Major Groove, byggnad 6 L, NUS.
Fakultetsopponent är professor Nyles W. Charon, Department of Microbiology, Immunology and Cell Biology, West Virginia University, USA.

Yngve Östberg är uppvuxen i Tavelsjö utanför Umeå och finns vid Inst. för molekylärbiologi, tel. arb 090-7856737. E-post: yngve.ostberg@molbiol.umu.se