Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag 2019. Nära 49 miljoner kommer till Umeå universitet i projekt- eller etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Totalt beviljas nästan 1,2 miljarder kronor till svenska högskolor och universitet för åren 2019–2023.

Vid Umeå universitet får följande projekt medel i årets tilldelning:

Christiane Funk, Kemiska institutionen: Att leva och låta dö! 3,3 miljoner kronor i projektbidrag

Anders Garpebring, Institutionen för strålningsvetenskaper: Nästa generation kvantitativ magnetresonansavbildning för individualiserad strålbehandling. 2,8 miljoner i projektbidrag

Reiner Giesler, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Klimatpåverkan på fosfors biogeokemi i den arktiska tundran – en nyckel till att förstå ekosystemförändringar. 3,5 miljoner kronor i projektbidrag

Christian Hedberg, Kemiska institutionen: Undersökande av bakteriella toxiner substratspecificitet via Reaktivt Protein – Proteom Profilering RP3. 3,3 miljoner kronor i projektbidrag

Michael Holmboe, Kemiska institutionen: Adsorption av organiska molekyler till skiktsilikater. 3,6 miljoner kronor i projektbidrag

Peter Lind, Institutionen för molekylärbiologi: Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa. 3,6 miljoner kronor i projektbidrag

Judith Sarneel, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap: Gäller det att vara ´först till kvarn´ för rötter och växter? 3,7 miljoner kronor i projektbidrag.

Elisabeth Sauer-Eriksson, Kemiska institutionen: Utveckling av Virulensblockerande Antibiotika. 3,4 miljoner kronor i projektbidrag

Markus Schmid, Institutionen för fysiologisk botanik: Bindning av Arabidopsis FD till ett ovanligt cis-regulatoriskt element – En ny roll för blomningsregulatorn LEAFY? 3,2 miljoner kronor i projektbidrag

Magnus Sellstedt, Institutionen för medicinsk biovetenskap: Målproteinvägledd syntes i bakterier – nya metoder inom antibakteriell forskning och kemisk biologi. 3,9 miljoner kronor i etableringsbidrag

Nathaniel Street, Institutionen för fysiologisk botanik: Kromatin dynamik i granens gigantiska genom. 3,3 miljoner kronor i projektbidrag.

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Torulf Palm, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik: Utveckling av formativa bedömningspraktiker och dess effekter på elevers motivation och prestationer. 6 miljoner kronor

Skolforskningsinstitutet

Johan Lithner,Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik: Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik. 4,5 miljoner kronor


Om Vetenskapsrådet:

Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter, att fördela det statliga ekonomiska stödet till grundforskning inom samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur att vara regeringens rådgivare i forskningsrelaterade frågor, samt att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskning

Läs hela beslutet på VR: s hemsida

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Ingrid Söderbergh
Telefon:
070-60 40 334
Mobil:
070-60 40 334
Epost:
ingrid.soderbergh@umu.se